Šivovy sútry – aforismy – část I.  0

shivaŠivovy sútry jsou pozdějším zdůrazněním védického pohledu na Vědomí. Kašmírský učenec Vasugupta (cca 800 n.l.) obdržel Šivovy aforismy ve snu, které poté zapsal. To napomohlo rozkvětu Kašmírského Šivaismu a jeho filozofického vlivu na ostatní duchovní nauky a školy.
Redakce zřídla si dovoluje předložit volný překlad 78 aforismů ve formě „trilingvy“ a to v sanskrtu přepsaném do latinky, angličtiny a samozřejmě češtiny. Anglický překlad patří emeritnímu profesoru Louisiánské státní univerzity jménem Subhash C. Kak, který se narodil v roce 1947 v Kašmíru. V angličtině jsou samozřejmě ještě další překlady od jiných autorů a navíc obohacené o jejich erudovaný komentář vysvětlující jak si má jogín počínat, co některé výrazy znamenají nebo jaké jsou historické náhledy.

Redakce zřídla zachová ryzí sdělení aforismů v jejich jednoduchosti.


1- śāmbhavopāya – Universal consciousness – Univerzální vědomí

1-1 caitanyamātmā:
Consciousness is the self.

Vědomí je Já. 1) 

.

1-2 jñānam bandhah
(Ordinary) knowledge consists of associations.

(Běžné) poznání sestává z asociací.

.

1-3 yonivarga kalāśarīram
Sets of axioms generate structures.

Soubory axiomů vytvářejí konstrukce.

.

1-4 jñānādhisthāna mātrikā
The ground of knowledge is matrika.

Základem poznání je Matrika.  2)

.

1-5 udyamo bhairavah

The upsurge (of consciousness) is Bhairava.

Vzestup (vědomí) je Bhairava.  3)

.

1-6 śakticakrasandhāne viśvasamhārah
By union with the energy centers one withdraws from the universe.

Sjednocením s energetickými centry je vystoupeno z univerza.

.

1-7 jāgratsvapnasusuptabhede turyābhogasambhavah
Even during waking, sleep, and deep sleep one can experience the fourth state (transcending consciousness).

I v průběhu bdění, spaní a hlubokého spánku může být zakoušen stav čtvrtý (transcendující vědomí).

.

1-8 jñānam jāgrat
(Sensory) knowledge is obtained in the waking state.

(Smyslové) poznání je obdrženo v bdělém stavu.

.

1-9 svapno vikalpāh
Dreaming is free ranging of thoughts.

Snění je volné rozprostranění myšlenek.

.

1-10 aviveko māyāsausuptam
Deep sleep is maya, the irrational.

Hluboký spánek je Maya, iracionální.  4)

.

1-11 tritayabhoktā vīreśah
The experiencer of the three states is the lord of the senses

Zakušitel tří stavů je pánem smyslů.

.

1-12 vismayo yogabhūmikāh
The domain of the union is an astonishment.

Pole sjednocení je div.

.

1-13 icchā śaktirumā kumārī
The power of the will is the playful uma.

Síla vůle je hravá Uma.  5)

.

1-14 drśyam śarīram
The observed has a structure.

Pozorované má strukturu.

.

1-15 hrdaye cittasamghattād drśyasvāpnadarśanam
By fixing the mind on its core one can comprehend
perceivable emptiness.

Fixováním mysli na její jádro může být obsáhnuta vnímatelná prázdnota.

.

1-16 śuddhatattvasandhānād vā apaśuśaktih
Or by contemplating the pure principle one is free of the power that binds (to associations).

Nebo kontemplováním čistého principu se uvolňuje od síly, která váže (k asociacím).

.

1-17 vitarka ātmajñānam
Right discernment is the knowledge of the self.

Pravé rozlišení je poznání o sobě samém.

.

1-18 lokānandah samādhisukham
The bliss of the sight is the joy of samadhi.

Blaženost zraku je radostí samadhi. 6) 

.

1-19 śaktisandhāne śarīrotpattih
The body emerges when the energies unite.

Když se energie sjednotí, vyplývá tělo.

.

1-20 bhūtasandhāna bhūtaprthaktva viśvasamghattāh
Elements unite, elements separate, and the universe is gathered.

Elementy sjednocené, elementy rozdělené, a vesmír je seskupen.

.

1-21 śuddhavidyodayāccakreśatva siddhih
Pure knowledge leads to a mastery of the wheel (of energies).

Čisté poznání vede k mistrovství kola (energií). 7) 

.

1-22 mahāhradānusandhānānmantravīryānubhavah
The great lake (of space-time) is experienced through the power of mantra.

Velké jezero (časoprostoru) je zakoušeno skrze sílu mantry.

.

2- śāktopāya – The emergence of innate knowledge – Objevení přirozeného vědění

 

2-1 cittah mantrah
The mind is mantra.

Mysl je mantra.

.

2-2 prayatnah sādhakah
Effort leads to attainment.

Úsilí vede k dosažení.

.

2-3 vidyāśarīrasattā mantrarahasyam
The secret of mantra is the being of the body of knowledge.

Tajemství mantry je bytím těla poznání.

.

2-4 garbhe cittavikāso’viśista vidyāsvapnah
The emergence of the mind in the womb is the forgetting of common knowledge.

Vývin mysli v lůně je zapomněním běžného poznání.

.

2-5 vidyāsamutthāne svābhāvike khecarī śivāvasthā
When the knowledge of one’s self arises one moves in the sky of consciousness—the Shiva’s state.

Když poznání o sobě samém povstane, dochází se do nebe vědomí – Šivův stav.

.

2-6 gururupāyah
The guru is the means.

Guru je prostředkem.

.

2-7 mātrikācakrasambodhah
The awakening of the wheel of matrka (the elemental
energies).

Probuzení kola matriky (elementárních energii).  8)

.

2-8 śarīram havih
The body is the oblation.

Tělo je obětina.

.

2-9 jñānam annam
The food is knowledge.

Stravou je poznání.

.

2-10 vidyāsamhāre taduttha svapna darśanam
With the extinction of knowledge emerges the vision of
emptiness.

Se zánikem poznání vzniká vize prázdnoty.

.

 

V druhé části naší malé publikace bude uvedena třetí část zabývající se transformací jedince sestávající z 46ti aforismů.


1) Já či Jáství v nejvyšším slova smyslu nebo jako princip.

2) Matrika znamená v sanskrtu Matka – též myšleno jako Božská Matka nebo i skrytá Matka.

3) Hrozivá forma Šivy

4) Maya bohyně iluze a klamu

5) Uma je jméno bohyně Parvati, v sanskrtu znamená Tichá, Poklidná a také Jasná.

6) Samadhi je v tomto smyslu pravděpodobně nejvyšší skutečnost. V Kašmírském Šivaismu je osvobození (mukti) nazvané sahaja samādhi, což je přeloženo jako „Vědomí je vše“ (The Yoga of Kashmit Shaivism – Swami Shankarananda).

7) Kolo též ve smyslu cyklu nebo „stvoření“ jako celku

8) Druhý překlad uvádí: „(Žák dosahuje) vědění kola skryté matky.“

Anglický překlad je převzat ze stránek Shaivism.net a náhled druhého překladu poskytla kniha Shiva Sutra, The Supreme Awakening od Swami Lakshman Joo.

Relevantní odkazy:


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na