Dvacet šest tezí Magie  0

Giovani Pico della Mirandola - autor 26 tezí MagieRedakce Zřídla si Vám dovoluje předložit text 26 tezí o Magii. Jedná se o překlad z angličtiny s přihlédnutím k latinské verzi. Autor celým jménem Giovani Pico della Mirandola, hrabě z Konkordu, se narodil 24. února 1463 a zemřel ve Florencii 17. listopadu 1494. Když mu bylo 23 let, chtěl uspořádat v Římě velkou disputaci učenců a filosofů a k tomu zaslal papeži Inocenci VIII. soubor 900 tezí. Ten dal teze posoudit komisi, která některé z nich ohodnotila jako heretické.

Pico se pohyboval v kroužku filosofů, učenců a básníků Lorenza Medicejského společně s Marciliem Ficinem. Zabýval se kabalou a v podstatě založil „křesťansko-kabalistický“ proud magie s nímž pracovali další mágové renesance (např. Athanasius Kircher). Zaobíral se myšlenkou sjednocení a smíření všech náboženství a jeho dílo O lidské důstojnosti, které bylo napsáno jako předmluva k jeho 900 tezím se stalo manifestem humanismu. Jeho život s velkou pravděpodobností ukončila otrava jedem, umřel za záhadných okolností společně s básníkem a učencem Angelem Polizianem. V roce 2007 exhumovali jejich hrob v bazilice Svatého Marka ve Florencii a v ostatcích našli velké množství arseniku.

Dvacet šest tezí o Magii v souladu s mým vlastním názorem:

1.  Veškerá magie, která se v současnosti používá, a kterou církev po právu vyhlazuje, nemá žádnou spolehlivost, žádný základ, žádnou pravdu, protože ji mají v rukou nepřátelé prvotní pravdy, ty síly temnot, které zahalují špatně vyvinuté intelekty temnotou lží.

2. Přírodní magie je povolená a nikoli zakázaná, a ohledně univerzálních teoretických základů této vědy předkládám následující teze dle svého názoru.

3. Magie je praktická část přírodních věd.

4. Z této teze a 47. paradoxní dogmatizující teze(1) plyne, že magie je nejvznešenější částí přírodní vědy.

5. Není žádné síly na nebi ani na zemi v zárodku(2) i samostatně, kterou by mág nemohl rozvinout(3) nebo sjednotit.

6. Jakékoli divuplné dílo, které je konáno, ať již magické, kabalistické nebo jiného druhu, má nejprincipiálněji odkazovat k slavnému a požehnanému Bohu, jehož milosrdenství vylévá každodenně nadnebeské vody zázračných sil na kontemplující lidi dobré vůle.

7. Skutky Kristovy nemohly být vykonány ani cestou magie, ani cestou kabaly.

8. Zázraky Kristovy jsou nejspolehlivějším důkazem jeho Božství, nikoli pro ně samotné, ale pro způsob, jakým je vykonal.

9. Není vědy, která by nám více potvrzovala Kristovo božství, než magie a kabala.

10. Co člověk-mág dělá skrze umění, vykonala příroda přirozeně tím, že učinila člověka.

11. Zázraky magického umění existují pouze skrze sjednocování a rozvíjení(3) věcí, které jsou v přírodě nerozvinutě(2) a samostatně.

12. Forma celé magické síly je odvozena od stojící a neupadající lidské duše.

13. Magické konání není nic jiného než snoubení se světem.

14. Pokud existuje nějaká přirozenost, která je nám bezprostřední a která je racionální buď jednoduše, nebo alespoň nějak více racionálně, má na svém vrcholu magii a participací na ní se může v lidech stát dokonalejší.

15. Není možné, aby nějaké magické konání mělo jakoukoli účinnost, aniž by mělo návaznost na dílo kabaly, ať už zjevně nebo nezjevně.

16. Přirozenost, které patří hranice věčného času, je nejblíže mágovi, ale je pod ním.

17. Té přirozenosti, které patří hranice času a věčnosti, náleží magie, odtud je k dosažení skrze rozličné způsoby známé moudrým.

18. Přirozenost toho, čemu patří hranice časové věčnosti, je nejblíže mágovi, ale nad ním, a náleží ji Kabala.

19. To proto mají hlasy a slova v magické operaci účinnost, protože to, čím příroda koná první magii, je hlas Boží.

20. Každý hlas má v magii sílu, nakolik je utvářen hlasem Božím.

21. Slova, která nic neoznačují, v magii zmůžou více než slova, která něco označují. Kdo je hloubavý, může smysl této teze pochopit z teze předchozí.

22. Žádná jména, která něco jakkoli označují, nakolik jsou to vlastní jména a braná sama o sobě, nemohou mít v magickém díle účinek, pokud nejsou hebrejská nebo z ní blízce odvozená.

23. V magii jsou jakákoli čísla krom trojky a desítky materiální. Trojka a desítka jsou formální čísla a v magické aritmetice to jsou čísla čísel.

24. Z tajnějších principů filosofie je nutné odhalit, že více zmůžou při magickém díle charaktery a figury, než zmůže jakákoli kvalita hmoty.

25. Tak jako jsou charaktery vhodné k dílu magie, jsou čísla vhodná k dílu kabaly, přičemž mezi nimi existuje střed, ke kterému se lze přiblížit odkloněním se od obou krajností použitím písmen.

26. Tak jako se prostřednictvím vlivu prvotního činitele, je-li konkrétní a bezprostřední, stává něco, čeho se nedosahuje prostřednictvím příčin, tak se i skrze dílo kabaly, je-li to kabala čistá a bezprostřední, stává něco, na co žádné dílo magie nedosáhne.

  


26 tezí Magie z knihy Syncretism in West - Pico´s 900 theses (1486) za pomoci latinského originálu Conclusiones sive Theses DCCCC.

(1) Význam 47. teze: je pod 46. tezí: „Když je dán objekt praktikování, vznešenější je dílo, které ho praktikuje, než to, které ho kontempluje, jsou-li okolnosti stejné.“ (Pokud je magie praktická část přírodních věd a je-li vznešenější praktikovat než kontemplovat, je magie nejvznešenější částí přírodních věd.)

(2)  Anglicky „seminally“ a latinsky „seminaliter“, též myšleno v zárodku, zárodečně – síle začínající proces. (Dnes bychom řekli v potenciálu.)

(3) aktualizovat, uvést v činnost, oživit, zpřítomnit

(4) nadnebeské jsou oblasti za nebeskou klenbou

Přeloženo z knihy Syncretism in West – Pico´s 900 theses (1486) za pomoci latinského originálu Conclusiones sive Theses DCCCC.

Speciální poděkování patří těm, kteří pomohli radou k lepšímu překladu.Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na