Výsledek ankety na fb Magii  1

Výsledek ankety ve skupině Magie na facebooku. 132 respondentů odpovědělo na tři jednoduché otázky, které jim byly položeny při vstupu do skupiny. Všechny odpovědi jsme zveřejnili v předchozích článcích. Při pročítání odpovědí se určité pojmy opakují a je možné je sdružit do tématických okruhů, kde jsou jednotlivá témata provázána a sobě podobná. Respektive spolu souvisí a zároveň je jim možné přiřknout určitou společnou charakteristiku – základní téma.

Analýza neřešila správnost nebo špatnost odpovědí, duchovní stav jedince nebo úroveň realizace, popřípadě stupeň zasvěcení anebo jiné žebříčky či hodnocení. Záměrem ankety bylo zjistit, co si lidé o Magii vůbec myslí. Jaké oblasti v jejich mysli reprezentuje a s jakými slovy se pojí a jak je magie uchopena.

Soubor všech odpovědí je možné rozlišit na čtyři základní tématické okruhy. Každý okruh lze vyjádřit jedním ze čtyř živlů. Koncepce podtrhuje rovnost odpovědí a sděluje, že se jedná o jiné přístupy, způsoby a náhledy na jednu a tu samou věc.

 

Tematické okruhy

 

1 – moc – síla – energie – schopnosti – skutky – aktivita – expanze – pomoc

2 – intuice – tajemno – přitahování – cit – víra – prožívání – fascinace – nadpřirozeno

3 – vědění – poznání – filosofie – moudrost – smysl – rozvoj – mysl – intelekt

4 – bytí – skutečnost – realita – přirozenost – zkušenost – fakt – stabilita – součást

x – nejasné nebo nespadající do předchozích tématických okruhů

 

 

U 73,48 % respondentů šlo vyčíst převahu jednoho tématického okruhu. U zbylých 26,51 % nešlo určit, které z témat v jejich odpovědích převažuje, respektive šlo zaznamenat pouze ve formě kombinace. Nejasné či nespadající do výše zmíněných čtyřech okruhů se objevilo ve výsledku pouze dvakrát a z toho jednou v kombinaci.

 

Tři otázky vystihují:

 

1) Co je podle tebe Magie?

– Otázka na osobní přístup a pojetí.

2) Proč se zabýváš Magií?

– Otázka na abstraktní ideál.

3) K čemu magii potřebuješ?

– Otázka na praxi a vztah k ideálu.

 

Pokud se dvě odpovědi ze tří dají zařadit do jednoho z tématických okruhů, lze předpokládat, že je tato oblast spojována s magií častěji a obecný směr úvah či konání se nese v obdobném duchu.

Přístup i obraz o magii a její praxi se v průběhu času zpravidla proměňuje, je tedy vhodné říci, že se tak jednalo o aktuální pojetí, které nemusí respondenta nijak hlouběji charakterizovat. V danou dobu to vnímal a formuloval tak, že vyjádřil jeden z aspektů svého zájmu a druhý třeba zamlčel. Odpověď se statistikou zjednodušila a košatost byla pro stručnost velmi ostříhána.

Přesto analýza probíhala důsledně a kde bylo pochyb či samozřejmá víceznačnost, výsledek byl zaznamenán tématickou kombinací. Odpovědi se sbírali v průběhu jednoho celého roku a jediné kritérium pro respondenty bylo vyplnit online odpovědní formuláře. Vzorek 132 lidí lze považovat za vypovídající. A to i pro otevřenost otázek s prostorem pro individuální či úzce osobní odpovědi.

 

Výsledek

 

24,24 % má magii pod tématy síly a moci – Oheň – Magie je vláda a kontrola nad sebou a světem.

 

7,57 % má magii pod tématy tajemství a citu – Voda – Magie je nadpřirozená, tajemná a přitažlivá.

 

22,72 % má magii pod tématy vědění a mysli – Vzduch – Magie je cesta poznání, filosofie a rozvoje.

 

18.93 % pojí magii s tématy přirozenosti a součásti – Země – Magie je fakt, nedílná součást, život.

 

26,51 % pojí magii s více tématickými okruhy.

 

Závěr

 

Necelých pět procent respondentů má magii pod prvními třemi tématickými okruhy. Jedna pětina pak prolíná dvěma a více základními tématy. Zbytek lze zařadit pod jedno stěžejní téma. Závěrem lze s jistotou tvrdit, že ve výsledku nemá žádné téma výraznou převahu a v tom, jak lidé přistupují k magii, panuje diverzita. Nelze říci, že by všichni, co se zabývají magii, zajímala hlavně síla nebo je lákalo tajemství a nadpřirozeno, popřípadě, že je magie jejich nedílnou součástí anebo, že musí sebe poznávat a rozvíjet. Lze vypozorovat určitá kolektivní témata, částečné shody, ale hlavně se ukázalo, že se jedná o individuální spiritualitu. Každý to má s magii jinak a nelze magiky a zájemce o magii zcela jednostranně charakterizovat.

Na druhou stranu byly odpovědi u tří čtvrtin respondentů převážně v jednom ze čtyř okruhů. Zajímavé je, že přitažlivost nebo fascinaci magií nemá ani deset procent. Jako skutečnost či přirozenou součást to vnímá necelá jedna pětina. To znamená, že více jak dvě třetiny nebo minimálně necelá polovina má magii spojenou s dynamickými pojmy jako jsou energie, vláda anebo poznání či odpovědi.

Obecná shoda panuje na existenci magie. Ovšem od magie jako součásti lidské historie přes magii jako všudypřítomnou sílu až po magii jako nauku vedoucí k osvícení a transcendenci. Statistika by mohla přispět k uvědomění, že magie znamená spoustu věcí, všechny odpovědi byli jednoduše pravdivé a žádná nebyla špatná. Těžko pak magii shrnout do jediné definice, která by vyjadřovala všechny oblasti v jedné větě.

Nelze tak akceptovat definici ve smyslu „Magie je Věda a Umění způsobit změnu, aby nastala ve shodě s Vůlí“ jako obecně platnou. Pojem magie a všechno to, s čím je spojován a co tedy ve své podstatě znamená, by byl výrazně omezen. Nikoliv tím, že by definice vyjadřovala nepravdu, ale tím, že by nevyjadřovala pravdu celou. Magie nemusí být zaměřena na působení změn a nemusí být ani změnou ve shodě s vůlí, aby byla stále magií. Takto lze postupovat i s dalšími definicemi. Magie není naukou lidem, kteří ji mají jako svoji přirozenou součást aneb nemusí se učit dýchat. Lišit se samosebou bude jejich způsob práce nebo činnosti, kterou nazývají ryze magickou. V žádném případě pak nelze předjímat zda má jeden nebo druhý přístup větší nárok na účinnost, legitimitu či pravdivost. Podobně i přiklonění se k tématickému okruhu nevypovídá o hloubce zasvěcení do magie nebo stavu vědomí, odkud byly otázky promýšleny. Okruhy jsou si samosebou rovny i když se k nim nepřiřadí živly. Opodstatněnost okruhu či příslušnost témat lze připustit i z pohledu psychologie.

Závěrem už zbývá jen poděkovat Všem, kteří si dali tu práci a napsali svoje odpovědi. Pokud by kdokoli nesouhlasil s analýzou svých odpovědí, stačí napsat na redakční e-mail. Díky Vám je nyní tato výpověď o magii. Její idea není zdaleka postihnuta celá a těžko říct, zda by se výsledky neproměnily při mnohonásobně vyšší počtu respondentů. Navíc tématické okruhy lze spojit na základě jiné koncepce a vytvořit mnohem podrobnější či naopak specifičtější analýzu, která by odpovědi nezjednodušovala. Získané výsledky tak hlavně vypovídají o rozmanitosti pojetí pojmu Magie a šíře jejího významu.

Lze bezpečně říci, že magii netvoří jedna kniha jako je tomu třeba u některých náboženství, ale jedná se o spiritualitu, která zahrnuje soubor literatury a navíc velkou spoustu nepsaného a nepopsatelného, což je v podstatě zkušenostní či individuální pohled a ten je v magii určujícím, protože individuum a jeho realizace je v magii to hlavní. Tradice magie je tradicí svobodného ducha. V důsledku to znamená, že pro sedm planet existují tři rozdílné systémy andělů a entit, čtvrtý a pátý systém pouze nesděluji, šestý je dosud utajen a sedmý byl akorát zmíněn v tom utajeném.

Co mág, to duchovní systém.

 

 

Příklad analýzy

 

1) Co je podle tebe Magie?

2) Proč se zabýváš Magií?

3) K čemu magii potřebuješ?

 

Odpověď na otázku č. 1) Síla a energie = zařazení do tématického okruhu č. 1

Odpověď na otázku č. 2) Vědění a rozvoj = zařazení do tématického okruhu č. 3

Odpověď na otázku č. 3) Ochrana a plnění přání = zařazení do tématického okruhu č. 1

 

Výsledek: respondent uvedl dvakrát tématický okruh č. 1 a jednou č. 3 = převažuje tématický okruh č.1

 

 

Analýza

 

číslo. – 1. otázka – 2. otázka – 3. otázka – výsledek

 

1 — 1 – 3/1/4 – 1 – 1

2 — 1 – 2/4 – 1 – 1

3 — 4 – 3 – 4 – 4

4 — 1 – 2/3 – 1 – 1

5 — 3/2 – 1 – 2/3 – 2/3

6 — 1 – 3/4 – 4 – 1/4

7 — 1 – 3 – 3 – 3

8 — 3 – 2 – 1 – 1/2/3

9 — 3 – 4 – 3 – 3

10 — 1 – 3 – 3 – 3

 

1) 3 2) 0  3) 3  4) 1   a 1/4 a 2/3 a 1/2/3

 

11 — 1 – 4 – 1 – 1

12 — 1 – 1 – 1 – 1

13 — 3 – 2/4 – 3 – 3

14 — 1 – 1 – 1/3 – 1

15 — 1 – 2 – 3 – 1/2/3

16 — 1 – 3/4 – 1/3 – 1/3

17 — 3 – 3/4 – 4 – 3/4

18 — 1/2 – 3 – 1 – 1

19 — 1 – 4 – 4 – 4

20 — 1 – 4 – 4 – 4

 

1) 4 2) 0  3) 1  4) 2   a 1/3 a 3/4 a 1/2/3

 

21 — 1/3 – 3 – 4 – 3

22 — 2 – 2 – 2/1 – 2

23 — 3 – 2 – 1/3 – 3

24 — 3 – 2/3 – 3 – 3

25 — 1 – 3 – 1 – 1

26 — 1 – 2 – 1 – 1

27 — 2 – 2 – 2 – 2

28 — 4 – 3 – 3 – 3

29 — 1 – 1 – 1 – 1

30 — 1/3 – 4 – 4 – 4

 

1) 3 2) 2 3) 4 4) 1

 

31 — 1 – 2 – 1 – 1

32 — 1 – 2 – 1 – 1

33 — 2 – 2/4 – 1 – 2

34 — 4 – 4 – 3 – 4

35 — 1 – x – x – x

36 — 3 – 3 – 3 – 3

37 — 1/2/3 – 1/3 – 2 – 3

38 — 3 – 3 – 3 –

39 — 2 – 1 – 3 – 2/1/3

40 — 1 – 3/4 – 1 – 1

 

1) 3   2) 1   3) 3   4) 1  a  1/2/3 a X

 

41 — 3 – 3 – 3 – 3

42 — 3 – 3 – x – 3

43 — 3 – 2 – 3 – 3

44 — 3 – 1 – 1/3 – 1/3

45 — 2 – 2/3 – 3 – 2/3

46 — 3/1 – 3/1 – 1 – 1

47 — 1 – 1 – 2 – 1

48 — 1 – 1 – 1 – 1

49 — 3/1 – 3/1 – 1/x – 1

50 — 4 – 4 – 4 – 4

 

1) 4   2) 0   3) 3   4) 1  a 1/3 a 2/3

 

51 — 1 – 2 – x – 1/2

52 — 3/2 – 2 – 2 – 2

53 — 1 – 2 – 3 – 1/2/3

54 — 1 – 3/4 – 1 – 1

55 — 3 – 3 – 3 – 3

56 — 1 – 2 – 3 – 1/2/3

57 — 2 – 2/3 – 2 – 2

58 — 1 – 4/1 – 3 – 1

59 — 4 – 3 – 4 – 4

60 — 1 – 2 – 1 – 1

 

1) 3   2) 2   3) 1   4) 1   a 1/2/3) 2 a 1/2

 

61 — 2 – 2 – 1 – 2

62 — 1/4 – x – 4 – 4

63 — 1/2 – 2 – 1 – 1/2

64 — 2 – 2 – 2 – 2

65 — x – 3 – 3 – 3

66 — 2 – 3/2 – 3 – 2/3

67 — 4 – 4 – 4/3 – 4

68 — 1 – 4 – 1 – 1

69 — 1 – 2 – 4 – 1/2/4

70 — 1 – 2 – 1 – 1

 

1) 2   2) 2   3) 1   4) 2  a 1/2 a 2/3 a 1/2/4

 

71 — 4 – x – 4 – 4

72 — 1 – 2/3 – 2 – 2/3

73 — 1/4 -1 – 1/3/4 – 1

74 — 2 – 4 – 3 – 2/3/4

75 — 1 – 2 – 4 – 1/2/4

76 — 2 – 4/3 – 1 – 2/3/4

77 — 1 – 1/4 – 4 – 1/4

78 — 1 – 4 – 1 – 1

79 — 1 – 4 – 1 – 1

80 — 3 – 3 – 1 – 3

 

1) 3   2) 0   3) 1   4) 1   a 1/4 a 2/3 a 1/3/4 a 1/2/4 a 2/3/4) 2

 

81 — 4 – 4 – 4 – 4

82 — 2 – 2 – 1 – 2

83 — 2 – 2 – 2 –2

84 — 1/4 – 2 – 3 – 1/2/3/4

85 — 1/2/3 – 3 – 3 – 3

86 — 3 – 4 – 3/1 – 3

87 — 1 – 4 – 4 – 4

88 — 1/3 – 3/4 – 3/4 – 3

89 — 1 – 4 – 2 – 1/2/4

90 — 1 – 3 – 1 – 1

 

1) 1   2) 2   3) 3   4) 2   a 3/4 a 1/2/4 a 1/2/3/4

 

91 — 4 – 3 – 1 – 4/3/1

92 — 4/2 – 4 – 3 – 4

93 — 1/3/4 – 3 – 4 – 3/4

94 — 1/4 – 4 – 1 – 1/4

95 — 1 – 4 – 1 – 1

96 — 1 – 3 – 3 – 3

97 — 3/4 – 4 – 3/1 – 3/4

98 — 1 – 2/3 – 1 – 1

99 — 4 – 3 – 3 – 3

100 — 1 – 4 – 1/4 – 1/4

 

1) 2   2) 0   3) 2   4) 1  a 1/4) 2 a 3/4) 2

 

101 — 3 – 3 – 3 – 3

102 — 4 – 4 – 3 – 4

103 — 3 – 3 – 3/1 – 3

104 — 3 – 3 – 2/4 – 3

105 — 4 – 3 – 2/4 – 4

106 — 3 – 2 – 0 – 3/2/0

107 — x – 4 – 3/4 – 4

108 — 3 – 2/4 – 4 – 4

109 — 1 – 1/3 – 1 – 1

110 — 3 – 3 – 3 – 3

 

1) 1   2) 0   3) 4   4) 4  a 3/2/x

 

111 — 3 – 3 – 3/1 – 3

112 — 1 – 2/3 – 1 – 1

113 — 4 – 2 – 4 – 4

114 — 1 – 3 – 3 – 3

115 — 4 – 1/3 – 4 – 4

116 — 4 – 4 – 2 – 4

117 — 4 – 2 – 4 – 4

118 — 4 – 1 – 2 – 4/1/2

119 — 2 – 3 – 3 – 3

 

1) 1  2) 0  3) 3  4) 4   a 4/1/2

 

120 — 1 – 4 – 3 – 1/3/4

121 — 1 – 1/4 – 1/4 – 1/4

122 — 3 – 2 – 2 – 2

123 — 4 – 4 – 4 – 4

124 — 3 – x – 3 – 3

125 — 4 – 4 – 1 – 4

126 — 1 – 2 – 1/4 – 1

127 — 1/3 – 2 – 4 – 1/2/3/4

128 — 1 – 4 – 3 – 1/3/4

129 — 3 – 2 – 1 – 3/2/1

130 — 1 – 1 – 1 – 1

131 — 2/4 – 4 – 4 – 4

132 — 1 – 4 – 4 – 4

 

1) 2   2) 1   3) 1  4) 4   a 1/4 a 1/2/3 a 1/3/4) 2 a 1/2/3/4

 

Celkový výsledek:

 

1) 32   2) 10   3) 30   4) 25 = 97  (73,48 %) a 35 kombinací (26,51 %)

 

1) 24,24 %    2) 7,57 %    3) 22,72 %    4) 18,93 %   a  kombinací 26,51 %

 

pokud 97 tvoří 100 % je výsledek 1) 32,98 %    2) 10,30 %    3) 30,92 %    4)  25,77 %

 

Výsledek kombinací

 

 1/2/3)  6  –  4,54 %

 1/4)  5  –  3,78 %

 2/3) 4  –  3,30 %

 3/4) 4  –  3,30 %

 1/3/4) 3  –  2,27 %

 1/2/4) 3  –  2,27 %

1/2) 2  –  1,51 %

 1/3) 2  –  1,51 %

 2/3/4) 2  –  1,51 %

 1/2/3/4) 2  –  1,51 %

 X) 1  – 0,757 %

 3/2/x) 1  – 0,757 %

 

 


Pokud si chcete projít odpovědi a přiřazení k tématickým okruhům, otevřete si odkaz níže v novém okně a velikost okna s výsledky a okna s odpověďmi přizpůsobte, aby bylo obojí vidět.

V případě výhrad k přiřazení odpovědi jednomu či více tématům můžete použít komentář pod článkem anebo e-mail redakce.

 

Jednotlivé odpovědi: 1-30  /  31-60  / 61-90  / 91-132


1
Diskuze k článku:

avatar
666
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Dana Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Dana
Host
Dana

Zajímalo by mě rozložení pohlaví ve vztahu k odpovědím.