Rituál Helia-Mithry  0

S představou axis mundi, světové osy, se setkáváme snad ve všech náboženských a duchovních systémech. Představuje střed světa, a zároveň cestu vzhůru, do nebe. Může mít podobu hory, stromu, stavby či dokonce zahrady. Představuje prostředek umožňující propojení člověka s božskými sférami, které má nad sebou. Dolů pak mohou sestupovat božské síly v podobě andělů a božských poslů. Mág může tuto osu využít k tomu, aby vystoupal a spojil se svým nejvyšším já, se svým osobním božstvím a přinesl si osobní gnózi do svého života. S tímto konceptem se pracuje odedávna.

V 1. století př. n. l. až 5. století n. l. vznikly na území Egypta papyry s magickými zaříkadly, kouzly a rituály, které jsou známy pod souhrnným názvem Řecké magické papyry. Jde o texty, které vycházejí v egyptské, řecké a římské tradice, lze v nich nalézt i stopy židovského a babylonského vlivu. Součástí těchto papyrů je tzv. Mithrova liturgie.

Nejedná se o autentická Mithrova mystéria, podle názorů některých odborníků je struktura Liturgie podobná zasvěcovacím postupům Mithrova kultu, podle jiných s nimi nemá nic společného. Zhodnocení ponecháme každému, kdo si rituál vyzkouší.

Mithrova liturgie je rituálem, který mága vynáší vzhůru k nebeskému pólu. Prochází říší elementů, sedmi planet, Aionu a mocností, setkává se s Héliem, sedmi Sudičkami a sedmi strážci Nebeského pólu, aby nakonec stanul před Nejvyšším osobním božstvem, svým Já. Přitom se využívá magických jmen, která jsou nabita mocí a vytváří svými vibracemi prostředí pro entity, s nimiž se mág na své cestě setkává. Po vzoru egyptské praxe se doporučuje v textu používat posvátný olej a amulet, který zosobňuje samotného mága.

Jako olej lze použít Abramelinův olej, popřípadě olej skořicový nebo čistý rostlinný olej. Ten by měl pomoci zprostředkovat kontakt s Mithrou-Héliem. Je možno pomazat se na čele, nebo si olej namazat na temeno a tím si pomoci ke stoupání po ose světa vzhůru. Jako amulet (v textu nazývaný fylakterium) se doporučuje list papíru, na němž je vypracovaný nativní horoskop s tranzity pro hodinu, ve které se rituál provádí. Nad horoskopem by měla být napsána slova THRAPSIARI MORIROK a pod ním slova EORO RORE ORRI ROR ROI.

Rituál by se měl provádět v neděli v poledne venku a za jasné oblohy, aby bylo Slunce neustále přítomno. Pokud je zataženo, nebo pokud máte v horoskopu na danou hodinu nepříznivé tranzity, neměli byste operaci provádět.

Před operací se očistěte rituální koupelí. Rituální prostor můžete vyčistit dle tradice, kterou praktikujete.

 

Mithrova liturgie

 

PRVNÍ INVOKACE

 

„Počátek mého počátku, AEEIOJO,

první bytí mého bytí, PPP SSS PHR,

duchu ducha, první duchu ve mně, MMM,

ohni daný bohem mé směsi směsí ve mně, ohni ohně ve mně, EJ EJA EE,

vodo vod, první vodo ve mně, OOO AAA EEE,

zemská substance, první zemská substance ve mně, JE JOE,

celé mé tělo, já (vaše jméno), jehož jméno je (jméno vaší matky), jež bylo utvořeno ušlechtilou rukou a neposkvrnitelnou pravicí ve světě bez světla, a přeci zářícím, bez duše a přeci oživené duší, JEI AJI EJOIE:

je-li to tvou vůlí, METERTA FOTH, JERECAH,

předej mne nesmrtelnému zrození a mé základní přirozenosti, abych mohl naplnit svou neodbytnou touhu a pohlédnout na nesmrtelný počátek s nesmrtelným duchem, ANCHREFRENESOJFIRIGCH,

nesmrtelnou vodou, ERONOJI PARAKOJNETH,

nejvytrvalejším vzduchem, EJOAE PSENABOTH;

abych se mohl znovu zrodit v myšlence, KRAOCHRAX R OJM ENARCHOMAJ,

a aby ve mně mohl dýchat svatý duch, NECHTHEN APOTOJ NECHTHIN ARPI ETH;

abych mohl obdivovat posvátný oheň, KYFE;

abych mohl popatřit na nezměrné, úchvatné vody úsvitu, NJO THESO ECHO OJCHIECHOA,

a aby mne vyslyšel oživující, vše obklopující ether, ARNOMETHF;

neboť dnes uvidím nesmrtelnýma očima.

Já, zrozený ze smrtelného lůna, ovšem přeměněn nesmírnou silou a neposkvrnitelnou pravicí a nesmrtelným duchem nesmrtelného Aionu a Vládcem ohnivých diadémů. Jsem posvěcen svatým požehnáním! Na krátkou dobu ve mně přežívá svatost, síla mé lidské duše, k níž se vrátím poté, co pomine nynější hořkost a neodbytná potřeba, které na mne doléhají. Já jsem (jméno), jehož matkou je (jméno), díky neměnnému rozhodnutí boha, EJE JIA EEI AO EIAJ IJA IEO!

Jelikož je pro mne, zrozeného jako smrtelníka, nemožné vystoupat vzhůru ve zlaté záři nesmrtelné jasnosti, OEJ AEO EJA EOE JAE SIAE, povznes se, Ó pomíjivá přirozenosti smrtelníků, a bezpečně mne vyzvedni v mé neodbytné a nezkrotné touze. Neboť já jsem syn PSYCHON DEMOJ PROCHO PROA, já jsem MACHARF. N MOJ PROPSYCHON PROE!“

 

Nadechněte se, a přitom si představujte, jak do plic nabíráte sluneční světlo. Pokračujte v tom, dokud se nebudete cítit lehcí a poté si představujte, že stoupáte do oblak. Kousek nad vámi je sluneční disk, ale na oblacích nad vámi jsou Bohové planet. Pod Sluncem spatříte vír síly, z něhož vyzařuje božská moc, stejně jako ze slunečního disku vyzařuje světlo. Bohové si vás všimnou a mohou se na vás agresivně vrhnout. Přiložte si ukazovák na rty a řekněte:

„Ticho! Ticho! Ticho! Znamení živého, neposkvrnitelného boha! Střez mne, Ticho, NECHTHEIR THANMELOJ!“

Potom vydejte dlouhý syčivý zvuk, potom zvuk pukavý zvuk a řekněte: PROPROFEGGE MORIOS PROFYR PROFEGGE NEMETHIRE ARPSENTEN PTTETMI MEOJ ENARTH FYRKECHO PSYRIDARIO TYRE FILBA.“

 

Bohové na vás laskavě pohlédnou a přestanou se na vás řítit a budou se věnovat svým vlastním záležitostem. Když uvidíte, že nebe nad vámi je jasné a čisté, neohrožují vás žádní bohové ani andělé. Připravte se na to, že byste mohli zaslechnout silné hromobití (nebo jiný náhlý zvuk), který se vás pokusí šokem zahnat zpět do těla.

 

DRUHÁ MODLITBA

 

„Ticho! Ticho! Jsem hvězdou, která putuje s tebou a vyzařuje z hlubiny, OXJIO O XERTHEJTH.“

Sluneční disk se zvětšuje. A po vyřčení druhé modlitby vydejte dvakrát syčivý zvuk a dvakrát praskavý zvuk a spatříte, jak z disku vycházejí pentagramy a naplňují vzduch. Poté opět proneste:

„Ticho! Ticho!“

Sluneční disk se otevírá a vy spatřujete kruh bez ohně a zavřenou ohnivou bránu. Ihned zavřete oči a odříkejte následující modlitbu.

 

TŘETÍ MODLITBA

 

„Vyslyš mne, (vaše jméno), jehož matkou je (vaše jméno), Ó Pane, který jsi svým dechem spojil ohnivé prameny čtyřnásobného kořene,

Ó ty, který kráčíš v Ohni, PENTITEROJNI,

Stvořiteli Světla a Nositeli Světla, SEMESILAM,

Ty, který dýcháš Oheň, PSYRINFEJ,

Ty, který cítíš Ohněm, IAO,

Ty, který dýcháš Světlo, OAI,

Ty, který se těšíš z Ohně, ELOJRE,

Nádherné Světlo, AZAI,

Aione, ACHBA,

Pane Světla, PEPPER PREPEMPIPI,

Tělo Ohně, FNOJENIOCH,

Dárce světla, který rozséváš Oheň, AREI EIKITA,

Ty, který řídíš Oheň, GALLABALBA,

Sílo Ohně, AIO,

Ty, který roztáčíš Oheň, PYRICHIBOOSEIA,

Ty, který hýbeš Světlem, SANCHEROB,

Ty, který třeseš Hromy, IE OE IOEIO,

Slávo Světla, BEEGENETEE,

Ty, který rozmnožuješ Světlo, SOJSINEFIEN,

Udržovateli Ohně a Světla, SOJSINEFI ARENBARAZEI MARMARENTEJ,

Hvězdný krotiteli, otevři mi PROPROFEGGE EMETHEIRE MORIOMOTYREFILBA,

Otevři mi, neboť cítím silnou, hořkou a neodbytnou potřebu.

Vyvolávám Sedm nesmrtelných jmen, Sedm bohů živoucích a ctěných, kteří nikdy neupadnou do stavu smrtelnosti a kteří nemohou být osloveni běžnou řečí lidského jazyka, smrtelnými slovy či zvuky:

ËEÖ · OËEÖ · IÖÖ · OË · ËEÖ · ËEÖ · OËEÖ · IÖÖ · OËËE · ÖËE · ÖOË ·IË · ËÖ · OÖ · OË · IEÖ · OË · ÖOË · IEÖOË ·IEEÖ · EË · IÖ · OË · IOË · ÖËÖ · EOË · OEÖ · ÖIË · ÖIËEÖ · OI · III · ËOË · ÖUË · ËÖ · OËE · EÖËIA · AËAEËA · ËEEË · EEË · EEË · IEÖ · ËEÖ · OËEEOË · ËEÖ · EUÖ · OË · EIÖ · ËÖ · ÖË · ÖË · ÖË · EE · OOOUIÖË! Přijď blíž, Ó Pane!“

Toto zaříkání se opakuje sedmkrát, jednou pro každého ze sedmi nesmrtelných bohů světa.

Po odříkání těchto slov uslyšíte hromobití a vše kolem se bude otřásat.

I vy sami se budete třást.

 

Opět promluvte: „Ticho! Ticho! Jsem hvězdou, která putuje s tebou a vyzařuje z hlubiny, OXJIO O XERTHEJTH.“

Dveře se otvírají, a s nimi i svět bohů, který je za nimi. Z radosti a potěšení, které ve vás vyvolává pohled na tento svět se váš duch povznáší a spěchá dovnitř. Sedmkrát se nadechněte vzduchu a moci ze světa bohů. Cítíte se občerstvení a zregenerovaní. Pak pokračujte:

„Přijď, Pane, ARCHANDARA FOTAZA PYRIFOTA ZABYTHIX ETIMENMERO FORATHEN ERIE PROTHRI FORATHI.”

Po těchto slovech se obracejí paprsky Slunce směrem k vám. Pohlédněte do jejich středu. Spatříte mladého boha, nádherného, s ohnivými vlasy, v bílé tunice a šarlatovým pláštěm, s ohnivou korunou na hlavě. Pozdravte jej pozdravem ohně:

„Buď pozdraven, Ó Pane, Velmi mocný, Králi, Největší z bohů, Hélie, Pane nebes i země, Bože bohů: mocný je tvůj dech; velká je tvá síla, Ó pane. Je-li to tvou vůlí, představ mne nejvyššímu bohu, který tě zplodil a stvořil. Pomoz mně, (vaše jméno) který jsem byl zrozen ze semene ve smrtelném lůně (jméno vaší matky) a který jsem se dnes znovu zrodil z tebe a stal se tak nesmrtelným díky nekonečně dobrému bohu. Dávám ti všechnu svou lidskou sílu (položte ruku na svůj amulet), abych tě poznal.“

Po těchto slovech Hélios přechází k nebeskému pólu, vidíte jej, jako by kráčel po cestě. Pozorně se dívejte a vydávejte přitom dlouhý bučivý zvuk, jako roh, vydechněte přitom veškerý vzduch a zatněte břicho. Potom polibte svůj horoskop a řekněte ke své pravici:

„Ochraňuj mne, PROSTMERE.“

 

Nyní vidíte, jak se otvírají dveře a z nich vychází sedm žen oblečených v lněném rouchu, se zmijími obličeji. Jsou to nebeské Sudičky, v ruce drží zlatá žezla. Když je spatříte, takto je pozdravte:

„Buďte pozdraveny, sedmery Sudičky nebeské, které jste vznešené a dobré, Ó svaté společnice MINIMIRROFOR, nejsvětější strážkyně čtyř pilířů!

Buď pozdravena prvá, CHREPSENTHAES!

Buď pozdravena druhá, MENESCHEES!

Buď pozdravena třetí, MECHRAN!

Buď pozdravena čtvrtá, ARARMACHES!

Buď pozdravena pátá, ECHOMMIE!

Buď pozdravena šestá, TICHNONDAES!

Buď pozdravena sedmá, EROJ ROMBRIES!“

 

Poté přijde sedm dalších bohů, kteří budou mít obličeje černých býků, oděných do plátěných bederních roušek a se sedmi zlatými diadémy. Jsou to tak zvaní Vládcové Pólu nebes, a je třeba je pozdravit stejně, každého z nich jeho vlastním jménem:

„Buďte pozdraveni, Ó strážcové pólu, svatí a odvážní kteří střídavě vládnete ose nebes, kteří snášíte hromobití a blesky a zemětřesení na nehodné pronárody, ale mně, který jsem zbožný a bohabojný dáváte zdraví a pevnou tělesnou konstituci a jasný sluch i zrak a klid v těchto dobrých hodinách, Ó mí Páni vládnoucí Bohům!

Buď pozdraven prvý, AIERONTHI!

Buď pozdraven druhý, MERCHEIMEROS!

Buď pozdraven třetí, ACHRICHIOJR!

Buď pozdraven čtvrtý, MESARGILTO!

Buď pozdraven pátý, CHICHROALITHO!

Buď pozdraven šestý, ERMICHTHATHOPS!

Buď pozdraven sedmý, EORASICHE!“

 

Když se těchto sedm rozejde na svá místa, podívej se do vzduchu a spatříš sestupující blesky a probleskující světla a boha sestupujícího dolů, boha nesmírně velkého, který má podobu mladíka se zlatými vlasy, s bílou tunikou a zlatou korunou, v kalhotách, který v pravici drží zlatou plec mladého býka. Je to Medvěd, který pohybuje a otáčí nebesy, který stoupá a klesá podle svých hodin. Pak spatříte, jak mu z očí šlehají blesky a z těla vylétají hvězdy. Vydejte ze sebe bučivý zvuk, zatněte břicho, prociťte zvuk všemi smysly: až vydechnete všechen vzduch, řekněte:

MOKRIMO FERIMOFERERI, můj živote, zůstaň při mně, (vaše jméno)! Usídli se v mé duši! Zapřísahám tě, neopouštěj mne, ENTHO FENEN THROPIOTH.“

A pohleďte na boha a dlouze zabučte, a takto jej pozdravte:

„Buď pozdraven, Pane, Vládce vod! Buď pozdraven, stvořiteli země! Buď pozdraven, Vládce větru! Ó Jasné Světlo, PROPROFEGGE EMETHIRI ARTENTEPI THETH MIMEO JENARO FYRCHECHO PSERI DARIO FRE FRELBA! Ó Pane, opět se rodím a přitom umírám; rostu a dospívám a umírám; jsem zrozen do života a přecházím do smrti – tak, jak jsi to ustanovil, a jak jsi to učinil mystériem. Jsem FEROJRA MIOJRI.“

 

Nyní je čas na to, abyste si pohovořili se svým Vyšším já. To, co se stane, je čistě mezi vámi a jím. Podle mých zkušeností hovoří ve vizích a útržcích, které mají hluboký dopad, ale neposkytují „intelektuální“ informace jako takové… pouze transformaci. Až s ním dohovoříte, poděkujte mu a vraťte se zpět na Zem.

 

 

 


Rituál Helia-Mithry byl součástí programu magického setkání Solar Plexus V. u příležitosti letního slunovratu.
Z angličtiny přeložil a rituálem provedl Sarkyr.

 

Související odkazy:
Hans Dieter Betz (anglický překlad)

Papyri Graecae Magicae (eng)

Papyri Graecae Magicae (eng) novější zpracování

Mithras Liturgy (eng)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithras_Liturgy

http://www.nickfarrell.it/rite-helios-mithras/


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na