Magické zrcadlo – Teorie a Praxe  3

pythiaMagické zrcadlo se používá od nepaměti, přesto je zahalené tajemstvím. Můžeme v něm vidět vše, od nejvyšších a nejjemnější nebes až po nejhlubší a nejhrubší pekla, minulost i budoucnost. Každý ho zná z pohádek a mýtů a nebo také historických pramenů, ale i dnes jsou lidé, kteří ho užívají prakticky a skrze něj působí a zří. Domnívám se, že tradice zření v magickém zrcadle je nepřerušená. Následující text vychází převážně z prací autorů, kteří se o magickém zrcadle rozepisují do hloubky nebo i jen letmo a doplňuji ho vlastními závěry z praxe.

Význam magického zrcadla

Magické zrcadlo je archetypální předmět. Rozsah možného působení a upotřebení je značný, ale proč tomu tak je? Magické zrcadlo je objekt, který je specifickým místem. Spojují se v něm informace, kvality, rozměry a časy. Je prázdným polem plným potenciálu. Ve své podstatě je zhmotněným principem. Primárně patří k funkcím vědomí, které má člověk přirozeně a pouze je v tomto smyslu přenáší na vnější objekt. Ovšem magické zrcadlo zhmotňuje jeden konkrétní princip. Není jenom bránou pro emanaci jednotlivých sfér univerza, emitor astrálních paprsků a dveřmi dokořán pro entity všeho druhu a ze všech říší, ale vlastní svébytnou podstatou. Magické zrcadlo je po svém zhotovení samo o sobě. A již výroba sama je magický akt. Jistě člověka může napadnout, že je samo o sobě vlastně prázdné a potřebuje přece mága, který má s ním určitý záměr a který by skrze něj činil svoji vůli, ale já přece neříkám, že je celistvou bytostí, která si může činit co se jí namane, protože má svobodnou vůli, rozjitřenou mysl, žijící orgány a hýbající se údy. Zrcadlo je princip všeobecný. A tento princip s bytostmi sdílí. Mág může samozřejmě zřít bez magického zrcadla, protože základním magickým zrcadlem je mu jeho vlastní svět a bezprostřední skutečnost nebo on sám. Avšak magické zrcadlo je vhodným prostředníkem nebo spíše zprostředkovatelem. Snad právě proto, že nemyslí, nemá orgány a údy a nerozhoduje se, a protože je (pouze a jenom) oním jedním principem – do hmoty inkarnovaným – mágem zhmotněným.

 Druhy magických zrcadel

Vzhledem k tomu, že se jedná o princip člověka, který se přenáší na vnější objekt, je magické zrcadlo cokoli. Zpravidla se používá lesklá plocha, která je schopná reflexe a to může být nehet vlastního prstu, vyleštěná skříň, kovová klika nebo hladina vodní plochy, drahokamy, různé nerosty a nebo pak zrcadla vyrobená právě k tomuto účelu, která se skládají z různých směsí organického nebo anorganického původu. Vyrábí se při speciálních astrologických konstelacích a různě se upravují dle korespondencí se zodiakem, planetami nebo živly. Jako vhodný příklad pro představu je možné uvést, že máte klasické domácí zrcadlo, kterému proměníte barvu skla nebo odrážecí plochy a na základě toho v něm uvidíte určitá spektra světla výrazněji a jiná méně. Žlutá vypadá v zelené jinak a modrá vypadá jinak v oranžové atp. Podobně se to má se zrcadly různých typů a směsí. Ovšem cvičené oko umí vždy rozlišit a interpretovat informace, ať už se jedná o jakékoli zrcadlo.

 Fungování magického zrcadla

Autoři magie včetně historických pramenů popisují zrcadla různá včetně praktik pro zření a působení. Existuje mnoho způsobů jak docílit zření a široká škála zrcadel. V zásadě si nijak neodporují a jejich metody se liší na základě jejich vlastního poznání a tradice.

Já osobně možná nejsem ten správný, kdo by měl o magických zrcadlech mluvit, protože pro mne je zření přirozené a popsal bych ho jako otevření hmotného prostoru do jiné (hlubší/vyšší) úrovně. Jako když se člověk během rozhovoru zadívá v dáli a přemýšlí, vykonává právě to – zří. Vyjevují se mu informace a obrazy a člověk si vůbec neuvědomuje, že právě proběhla nějaká magie a pokračuje v rozhovoru. Ani ho nezajímá odkud myšlenky a vize přišly a ani to, že když se díval v dál, tak se díval velmi konkrétně. A přesto (nebo spíše právě) intuitivně a spontánně vykonal magický čin zření. Z mého pohledu to lidé dělají tak nějak mimochodem a bez příprav.

Věc jiná je dělat to vědomě a nikoli podvědomě a hlavně uvědomovat si vše co probíhá a z jakého inspiračního zdroje konkrétně čerpáme – s kým to vlastně mluvíme. A to je věc mágů. Proto existují techniky a způsoby, výcviky a teorie. Někdo zří v zrcadle pomocí koncentrované energie očí, která z nich vyzařuje pohledem a proto nesmí po dobu zření mrkat a nebo má celou dobu oči přimhouřené. Někdo zří na základě extáze nebo narkotického opojení a jiný skrze vlastní schopnost zření. To důležité se však neskrývá ve vizích a příbězích, které se v zrcadle vyjeví, ale pouze v samotné a čisté informaci – jejím významu a smyslu. Pro správné zření musí být v pozoru „Aha“ úroveň a člověk musí být odhodlán něco zjistit, vidět nebo objevit „nové“. Proto hovořím o otevření hlubší úrovně.

Magické zrcadlo však není pouze ke zření, ale ke spoustě dalším věcem. Vzhledem k tomu, že je to čistý zhmotněný princip, může díky své schopnosti reflexe ze své vnitřní (neviditelné) strany přijímat zaměřenou kvalitu a vysílat jí vnější (viditelnou a hmotnou) stranou – emitovat záření. A nejen svojí viditelnou – může také působit – zářit na dálku. Magické zrcadlo je prostor spojení, jako takové může být propojeno s více subjekty. Samosebou to celé závisí na schopnostech mága.

Mág může také skrze zrcadlo vstoupit do sfér – projít za zrcadlo – vymístit se a cestovat, pobývat a komunikovat v jiném rozměru (astrálu). To vyžaduje pečlivou průpravu a určitou zdatnost a odolnost. Kupříkladu lidské vědomí je zvyklé odcházet do snu a vracet se, někdy si sen pamatuje a přináší tak sebou ony informace, které mnohdy v denním vědomí (jiné úrovně a kontextu) nedávají žádný smysl. Jedná se mi opět o ilustraci, protože člověk, který chce ze snu mít užitek a poznání, musí trénovat a vytvářet vědomou aktivitu, aby dosáhl schopnosti projít do snu vědomě – bez ztráty kontinuity vlastního Já – což znamená změnit svůj stav vědomí dle vůle nebo mít to celé zvládnuté – pod kontrolou. A může být člověk obdařený a nebo trénovaný. Obojí je naprosto v pořádku. S magickým zrcadlem a jeho užitím je to podobně. Chce to čas pro přípravu a trpělivost se sebou samým. Pro rozvinutí základních schopností a kvalit uvádím několik cvičení, protože fungování zrcadla nezávisí na jeho materiálu, ale schopnosti mága.

 Příprava na práci s magickým zrcadlem:

Oční cviky před klasickým domácím zrcadlem.

První tři jsou sebrané z jiných hermetických spisů. Ten třetí je jistě z Univerzálního Hermetického Výcviku, který je údajně napsán žákem Otakara Grieseho. První dva budou jistě někde k nalezení, ale bohužel si nevzpomínám kde. Osobně jsem je cvičili již v sedmnácti na doporučení staršího kolegy a pak se v průběhu studií s nimi setkal, ale nejsem si tím jist.

  • Jsme vzdálení 30 až 40 cm od zrcadlové plochy jakéhokoli charakteru a díváme se sobě do očí. Zrak fixujeme a otáčíme hlavou až k maximu levé strany a pravé strany, vždy tak, abychom se mohli dívat do očí odrazu v zrcadle. Následně hlavou kýveme nahoru a dolů. A nakonec hlavou kroužíme směrem doprava a směrem doleva. Všechny cviky by měly mít stejný počet. Třicetkrát zleva doprava, třicetkrát nahoru dolů, třicetkrát kroužit doprava a třicetkrát kroužit doleva. Po skončení cviků se stále díváme sobě do očí a po krátký čas akorát uvolněně vnímáme vše co se děje. A pak přejdeme k navrácení pozornosti ze zrcadla zpátky na sebe a svůj vnitřní prostor nejen hlavy, ale také celého těla.
  • Jsme vzdáleni 30 až 40 cm od zrcadlové plochy jakéhokoli charakteru a fixujeme pohled na kořenu nosu nebo mírně nad mezi obočí. Bez mrkání upřeně pozorujeme po dobu 5ti až 20ti minut. Stojíme nebo sedíme uvolněně a bez napětí. Mysl by měla být vzdálená denním starostem, nejlépe klidná, tichá a prázdná. Po době cvičení, která končí zamrkáním věnujeme čas k navrácení pozornosti ze zrcadla zpátky do sebe a svého tělesného prostoru. Oči nijak nepřepínáme. Doba se postupně prodlouží cvičením.
  • Na zrcadlo ve výšce očí nakreslíme tečku o průměru 5mm, ze vzdálenosti půl metru až metru na ni fixujeme pohled a začneme otáčet hlavou zleva doprava, pak kýváme nahoru a dolů a nakonec kroužíme směrem doprava a doleva. Při cvičení nespouštíme nakreslený bod z očí. Počet všech cviku by měl být stejný. Po cvičení přestaneme na bod upírat pozornost a pouze ho uvolněně pozorujeme a vnímáme co se děje. Následně vrátíme pozornost ze zrcadla zpátky do hmotného prostoru těla.
  • Stoupneme si před zrcadlo, zavřeme oči, představíme si svůj odraz v zrcadle a fixujeme pohled na jeho kořen nosu. Představa by měla být stejná jako skutečnost v které se před zrcadlem nacházíme. Takto se soustředíme na imaginární odraz v zrcadle 5 až 20 minut. Po ukončení cvičení věnujeme čas k navrácení pozornosti z představy zpátky do hmotného prostoru těla a až potom otevřeme oči.

Cvičení koncentrace

  • Sedíme na kraji židle v egyptské pozici. Stehna a lýtka svírají v koleni pravý úhel, nohy jsou u sebe, ruce volně spočívají na stehnech a máme rovná záda. Vědomím uvolněně spočíváme v chodidlech a přebýváme pouze tam, všechny myšlenky jsou momentálně nedůležité a stejně tak veškerá nutkání, která vyvstanou, musí zůstat po dobu cvičení nevyslyšena. Neměly bychom být v napětí a před samotným cvičením je dobré se trochu protáhnout a fyzicky uvolnit. Ze začátku bude pozice různě náročná, ale koncentrace spočívá právě v tom, že vše ostatní jde stranou. Existuje těžiště všeho a to těžiště je v chodidlech, ať se děje cokoli.
  • Sedíme na kraji židle v egyptské pozici. Stehna a lýtka svírají v koleni pravý úhel, nohy jsou u sebe, ruce volně spočívají na stehnech a máme rovná záda. Na stěně ve vzdálenosti metru a půl nebo dvou umístíme do výšky očí bod o velikosti 3cm – černé kolečko. Cvičení spočívá v koncentraci na bod a vcítění se do bodu. Skrze koncentraci se přeneseme do bodu a staneme se bodem a vnímáme z této pozice vědomí své okolí a sami sebe. Následně se z bodu vrátíme zpátky do těla.
  • Sedíme v egyptské pozici metr a půl od klasického domácího zrcadla v kterém se vidíme nejlépe celí. Máme prázdnou mysl a uvolněně dýcháme. Koncentrujeme se na svůj odraz v zrcadle a postupně se do něj vciťujeme, až se v něm plně uvědomíme. Ze zrcadla se díváme na sebe ve skutečnosti a postupně se přeneseme zpátky, až se opět uvědomíme plně ve svém těle.

Rozjímání – volná imaginace

  • Postupně rozjímáme a rozvíjíme témata čtyř živlů: Oheň, Voda, Vzduch a Země. Následně sedm planet: Luna, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn. A následně na dvanáct znamení zvěrokruhu. Výsledky zaznamenáme a cyklus rozjímání a volné imaginace opakujeme – nejméně třikrát. Pojetí rozjímání s volnou imaginací může být i rituální, aby zaměření daného tématu bylo jasnější a výsledky konkrétnější a bez rušivých vstupů.
  • Po ukončení cyklů se zaměříme na závěrečné téma – rozjímatele a jeho volnou imaginaci.

 Výroba magického zrcadla

Jednoduše vyrobitelné magické zrcadlo je dle návodu z Knihy prací od českého hermetika Pierra de Lasenice. Další dobrý návod, avšak poněkud složitější na výrobu, je v knize českého mága Františka Bardona a jeho Bráně k opravdovému zasvěcení, ten je poněkud drahý, protože se používá směs kovů včetně zlata. Bardon v dané kapitole popisuje i další zrcadla, kupříkladu nejjednodušší černé zrcadlo se vyrobí tak, že se konkávní sklo potře na konvexní straně černým nátěrovým lakem a je hotovo. Pokud chcete v jistém smyslu kompromis, není problém poupravit oba návody. Bardonovo černé zrcadlo je založené na pevném kondenzátoru, což je směs sedmi planetárních kovů, analogicky můžeme vyrobit směs bylin odpovídající sedmi planetám nebo alchymickou cestou jejich soli, které přidáme k návodu od Lasenice. A dostaneme tak univerzální magické zrcadlo, které nebude finančně nákladné na materiály. Následný recept vychází z Lasenicova návodu a je obohacen o byliny:

·         10 dílů koptu – což jsou saze

·         6 dílů tuhy – což je grafit

·         1 díl mletého magnetovce – nerost magnetit

·         1 díl prášku z retortového uhlí – dřevěné uhlí

·         rozmísené oranžovým šelakem – organická pryskyřice

·         s 1 dílem kopálového oleje – manilský kopál rozpuštěný v lihu

·         směs planetárních bylin nebo jejich alchymických solí 

V současné době se dá vše pořídit v obchodě nebo na internetu. Pokud si něco můžete vyrobit sami, udělejte to. V případě, že nechcete nebo neumíte vyrobit jednoduché alchymické soli, stačí pokud čerstvé byliny vložíte do keramické nádoby na pečení a dáte do trouby. Je dobré mít výkonný digestoř nebo možnost nerušeného větrání – popřípadě venkovní pec. Byliny se v troubě spálí a budou dávat kouř. V této práci nejde pouze o to, aby se byliny dostali do stavu, kdy bude snadné je přidat v podobě černého prášku do výše uvedeného receptu, ale o jejich otevření a nasycení ohněm. Po třech hodinách již zaručeně nekouří. Za další dvanáct až sedmnáct hodin budou správně vyživené. Buďte celé práci stále přítomní a vhodný čas poznáte – uvnitř se „něco“ stane a dále se již směs ohněm netransformuje. Vůbec se toho nebojte, přestože se objem hmoty razantně sníží, výsledek je velmi uspokojivý. Směsí bylin v podobě černého a místy lesklého prášku nahradíte až jeden díl koptu, podle toho kolik vyrobíte. V případě alchymických solí stačí přidat nepatrné množství.

Šelak se rozpouští v lihu. Manilský kopál se rozpouští v lihu. Za studena se kopál rozpouští až pět dní. Šelak je během jednoho dne. Nejlépe v uzavřené nádobě, aby se neodpařoval líh.

Krystalky magnetitu se dají pohodlně rozdrtit v hmoždíři, stejně jako všechny ostatní ingredience. Vše pořádně promísit a nechat i den nebo dva odležet. Nakonec se směs vloží do mísy a postupně do ní nalijete jeden díl kopálového olej a oranžový šelak. Šelak musíte dát přiměřeně (od oka), protože když ho dáte málo, nebudete moci nanášet vrstvy a když ho dáte moc, tak vám to steče po skle. Konkávní sklo se prodává jako hodinové sklo a nebo je možné si ho nechat vyrobit na zakázku. Natírá se konvexní strana. Po nanesení ve třech až čtyřech vrstvách magické zrcadlo týden až dva schne. Po celou dobu výroby by nemělo přijít do kontaktu s přímým sluncem ani jeho paprsky. Denní světlo by mělo být při práci ambientní povahy nebo vše provádějte večer. Průběh schnutí kontrolujte a v jistém smyslu čas od času na zrcadlo myslete. Po celou dobu se nejedná o ryze hmotný proces, ale magický kreativní akt. K celé práci přistupujte z nejvyšší možné pozice vašeho ducha a s nejvznešenějšími myšlenkami.

Dobu výroby je dobré přizpůsobit astrologickým korespondencím. V tomto smyslu mají velký význam horizont, střed nebes a pozice slunce. Magické zrcadlo se tak může přímo uzpůsobit pro jednoho konkrétního jedince.

Zasvěcení magického zrcadla

Magické zrcadlo vyrobené výše uvedeným postupem nebo jiné, by mělo projít fázi nabíjení nebo požehnaní. Zasvěcení magického zrcadla pro práci univerzální spočívá v provedení dvanácti rituálů, které v něm zkoncentrují síly čtyř živlů, sedmi planetárních sfér a dvanácti archetypů zvířetníku. Individuální rituální práce by měla být přizpůsobena charakteru operatéra a tak uvedu pouze rámcovou sestavu, kterou si může každý adaptovat na své vlastní podmínky a způsoby.

Rituál by měl probíhat v rituálním prostoru, který si mág vytyčí v přírodě nebo na jakémkoli jiném místě pro práci vhodném. Vhodná je také přítomnost oltáře, který bude zasvěcen tématu rituálu společně s předměty odpovídajícího charakteru a na kterém bude spočívat i zrcadlo. Před magickou operací je dobré se očistit a následně očistit i svůj rituální prostor nejlépe vhodným kuřidlem nebo jiným způsobem a uvést ho do aktivity vzhledem ke svému záměru. Samotné dění rituálu spočívá v navázání hlubšího spojení s tématem, které může probíhat opravdu různě, ať už meditací, koncentrací, rozjímáním, skrze volací formulky, tiše nebo hlasitě, záměr je evokovat nebo otevřít rituální prostor vlivu. Magické zrcadlo požehnat, spojit ho s daným rozměrem a nabít jeho silou. Ukončení rituálu bude v uzavření kontaktu s tématem, odvolání nebo ukončení vlivu, zklidnění rituálního prostoru a na závěr jeho rozpuštění.

Celý postup:

1)      Vytyčení rituálního prostoru

2)      Sestavení oltáře

3)      Očištění sebe a rituálního místa

4)      Povolání tématu a zasvěcení oltáře 

5)      Požehnání, spojení a nabití zrcadla

6)      Odvolání tématu a zrušení oltáře

7)      Rozpuštění rituálního prostoru

Před i po celém rituálu může být harmonizační cvičení nebo rituál v podobě malého pentagramového rituálu, cvičení středního sloupu, živlové očisty atp. V podstatě cokoli co do začátku správně naladí a nastaví a na samotném konci uvede do rovnováhy.

Oltář by měl pro daný rituál obsahovat předměty korespondující s tématem. U planet pak nejlépe jeden zástupce z říše nerostů či kovů, rostlin a živočichů. Jedná se pouze o doporučení. Samozřejmě v případě živočichů nemusí být celí, ani živí a určitě ho nemusíte k daným účelům obětovat.

Ideálně by měl být každý rituál v příhodném lunárním období, což je dorůstající měsíc nebo nejlépe úplněk. V takovém případě by zasvěcení zrcadla trvalo dvanáct měsíců a nesmělo by se do jeho magické kompletace používat a nebo jen omezeně pro úrovně jeho zasvěcení. Lépe už snad zrcadlo nabít nelze. Ovšem může postačit i nabíjení skrze rituály v průběhu tří měsíců.

Pro každý rituál může být zvoleno odpovídající místo nebo vhodná astrologická konstelace. Uvedení zástupci živlů jsou citací z Agrippovi Okultní Filosofie I. svazku kapitoly sedm a pro náležitosti planet byl použit text z Claviculae Salamonis – O věcech zasvěcených planetám a jejich Géniům a Inteligencím.

Samozřejmě váš rituální oltář, pokud ho budete používat, můžete obohatit na základě vlastní intuice a níže uvedené vzít pouze jako inspiraci:

První rituál – zasvěcení živlu ohně

Otevřený oheň – svíce – hůl. Živlu ohně odpovídají všichni živočichové – „Ohnivou jest jejich životní síla a nebeský původ.“

Druhý rituál – zasvěcení živlu vody

Vodní plocha – nádoba s vodou – pohár. Živlu vody odpovídají všechny kovy a průhledné kameny typu křišťál společně s berylem a perlou – „možno je taviti“

Třetí rituál – zasvěcení živlu vzduchu

Vítr – kuřidlo – pantakl. Živlu vzduchu odpovídají všechny rostliny – „rozkvétají a rostou jedině pod širým nebem“

Čtvrtý rituál – zasvěcení živlu země

Skála nebo vchod do jeskyně či dolu – kámen – meč. Živlu země odpovídají všechny kameny – „všechny kameny jsou zemité, jsouce svou podstatou těžké“

Pátý rituál – zasvěcení Luny

Věci Lunární:
Z kovů stříbro, z nerostů křišťál, z kamenů markasit, selenit, perla, beryl.
Z rostlin a stromů palma ženská, buk, rozmarýna, yzop, levandule.
Ze živočichů všichni zdomácnělí, jako koza, svině a kočka, dále chameleon, hyena, bobr a vydra.
Z ptáků bílá husa, kachna a kos.
Z hmyzu chrobák, jenž má dva rohy na hlavě ve tvaru rostoucího měsíce a bourec morušový.

Šestý rituál – zasvěcení Merkura

Věci Merkurovi:
Z kovů rtuť, cín a stříbrný markasit, z kamenů smaragd, achát, porfyr, topas a všechny zelenožluté.
Ze stromů a rostlin líska, miřík, majorán, celer.
Ze zvířat pes, opice, liška, lasička, jelen, mul, zajíc, hyena.
Z ptáků stehlík, fikožravec, kos, drozd, skřivan, slavík, chocholouš, papoušek, straka, ibis a chrobák.
Z ryb polyp, rosnička a letoun.

Sedmý rituál – zasvěcení Venuše

Věci Venušiny:
Z kovů stříbro a žlutá měď; z kamenů beryl, chrysolit, smaragd, safír, karneol a korál.
Ze stromů a bylin sporýš, fialka, kozlík, mateřídouška, ambra, mech, santal, hrušen, koryandr, růže a pomeranč.
Ze zvířat kocour, králík, kozel, koza, býk.
Z ptáků labuť, vlasťovka, pelikán, lesní kachna, vrána, holub a orel.
Z ryb treska a tuleň.

Osmý rituál – zasvěcení Slunce

Věci Sluneční:
Počínáme se Sluncem, které je nejvznešenější a první z planet. – Z věcí zvláště Slunci zasvěcených první místo zaujímá zlato, dále podivný kámen, nalézající se v hnízdě orlím, zvaný aetit neb orlovec, chrysolit, kosatec, hyacint, rubín, smaragd, jež vábí k sobě ostatní kameny, jako magnet, jenž přitahuje železo.
Z nerostů jsou slunečními nažloutlý okr, z rostlin a stromů obecně ty, jež se naklánějí k Slunci, jako vavřín, mužská palma, cedr, jasan, břečťan, slunečnice, hořec a sporýš.
Z vůní balsám, pižmo, šedá ambra, hřebíček a skořice.
Ze zvířat lev, kůň, býk a vlk. Z ptáků orel, kohout, sup, labuť, skřivan. Z plazů a hmyzu ti, kteří mají jakýsi lesk, jako světluška a skarabeus.
Z ryb mořské tele, treska, štika a zlatá rybka.

Devátý rituál – zasvěcení Marta

Věci Martické:
Z kovů železo a rudá měď; z kamenů diamant, magnet, jaspis, ametyst.
Z rostlin a stromů čemeřice, pryšec, česnek, brukev, řepa, kopřiva, bodlák, cibule, dřín a všechny rostliny trnité.
Ze živočichů kůň, mezek, kozel, vlk, leopard, hadi; z ptáků kalous, sokol, jestřáb, krkavec, vrána a straka.
Z ryb štika, piloun a rejnok.

Desátý rituál – zasvěcení Jupitera

Věci Jupiterovy:
Z kovů cín a stříbro, z kamenů hyacint, ryl, safír, smaragd a zelený jaspis.
Ze stromů a bylin máta, mastix, fialka, bílý fík, oliva, jílek, blín, topol, dub, líska, hrušeň, jabloň, réva a švestka.
Ze zvířat býk, slon, ovce, beránek.
Z ptáků orel, čáp, pelikán, koroptev, kuře, vlašťovka, bažant a havran.
Z ryb delfín, plískavice a pstruh.

Jedenáctý rituál – zasvěcení Saturnu

Věci Saturnovy:
Z kovů olovo a zlatý markasit; z kamenů karneol, safír, hnědý jaspis, magnet.
Z rostlin a stromů asfodel, routa, kmín, pinie, mandragora, mák, čemeřice, cypřiš, petržel. Ze zvířat krtek, osel, vlk, svině, opice, drak, bazilišek, hadi, ropucha, škorpion, mravenec a myš. Z ptáků jeřáb, pštros, páv, kalous, netopýr, havran a dudek. Z ryb želva, ústřice a mořská houba.

Dvanáctý rituál – zasvěcení Zvířetníku

Pro oltář můžete použít reprezentace čtyř živlů. Dále kameny a rostliny příslušející znamením zvířetníku a nebo pouze jejich symboly či obrazy na kartičkách, které si vlastnoručně pro tento účel vyrobíte a s jednotlivými znameními magicky propojíte. Závěrečný rituál spojuje archetypy zvířetníku, sedm planet a čtyři živly.

Po dvanácti rituálech je možné začít používat magické zrcadlo univerzálně pro všechny účely.

Užití magického zrcadla

Magické zrcadlo zpravidla nevystavujeme slunečnímu svitu. Používáme ho za svitu měsíce nebo svíčky, která je umístěná za našimi zády. Zrcadlo držíme v dlaních a mírně ho nakloníme tak, aby se v něm neodrážely žádné vnější předměty a jeho plocha byla jednolitá. Lasenic doporučuje uvolněnou pozici nebo opřenou hlavu. Pokud se po delší době cvičení cítíte dobře a uvolněně při egyptské pozici, pracujte se zrcadlem v egyptské pozici s rovnými zády. Někdo prý při práci se zrcadlem leží. Pokud v takové pozici neusnete a vymyslíte si jak zrcadlo podepřít, aby na Vás nespadlo, neměl by to být problém. Zrcadlo však bude namířeno směrem nahoru, což by při vytvoření jeho speciálních astrologických vlastností mohlo mít vliv na jeho výsledky vzhledem k umístění, ale opět jde spíše o vnější podmínku. Ve své podstatě je užívání magického zrcadla ryze individuální a pokročilou praxí, kterou si musí každý přizpůsobit svým schopnostem a možnostem. V Lasenicově Knize prací, kde se žádným zvláštním způsobem nenabíjí ani nezasvěcuje, je používáno každý den při prázdné mysli a mantře spojené s dechem. Bardon své zrcadlo doporučuje pro užití magické, které také rozepisuje v devátém stupni – tudíž práci se zrcadlem předchází osm stupňů jeho tréninku. Některé možnosti užití magického zrcadla jsem shrnul v části o jeho fungování. Jistě Vás může v průběhu praxe napadnout i něco vlastního. Přeci jenom pracujete se zhmotněným principem a možností užití je vícero.

Pokud budete zrcadlo používat venku při svitu měsíce, třeba za úplňku, je jasné, že nemusíte mít při sobě vhodnou židli a budete pracovat buď ve stoje nebo v příhodné ásaně či tureckém sedu. V tomto případě je také možnost nechat v zrcadle odrážet měsíc a pracovat v tomto nastavení, které se ovšem nehodí pro všechny práce, jenž jsou se zrcadlem možné. Pokud chcete dbát astrologických podmínek, můžete se v průběhu práce natočit směrem ke zvířetníkovému znamení odpovídajícího charakteru nebo tam kde máte svůj ascendent a nebo univerzálně na východ. Jedná se o vnější podmínky nápomocné práci se zrcadlem, ovšem to nejdůležitější je v jeho operatérovi.

V první řadě musíte vědět zda chcete zrcadlo používat bez jakéhokoli záměru a dívat se do něj s prázdnou myslí nebo je zapotřebí vykonat konkrétní práci jako je zření, návštěva sféry, komunikace s inteligencemi a duchy, nechat skrze něj působit bytost nebo vliv sféry, působit s ním na někoho atp.

Podle toho zvolíte vhodné podmínky a pozici při které budete magické zrcadlo užívat. Můžete ho použít s patřičným rituálem a přípravou v podobě rozjímání, modliteb, půstu a nebo jakýmkoli jiným způsobem, který nasměruje celkovou pozornost a tendence.

Vlastní práce se zrcadlem přichází až po přípravě. Je tedy vrcholem konkrétní práce a speciálním „prostorem a časem“, kdy dochází k dojití výsledků, vytvoření příčin nebo přímému působení.

Máte-li záměr se něco dozvědět, začněte svojí motivací a hledejte všechny dostupné informace běžným způsobem, o tématu rozjímejte a následně ve vhodný den připravte mysl pro příjem informaci při meditaci, kdy ji uklidníte a vyprázdníte – vytvoříte prostor (mentální kapacitu) pro nové zjištění. A až pak přistupujte k práci s magickým zrcadlem.

Nebo toto vše dělejte „intuitivně“ a v souladu se svým vývojem – nebude ničeho potřeba a dosáhnete žádaných výsledků.

Po práci s magickým zrcadlem se ujistěte, že v něm nezůstali „stopy“ nebo zbytkové „vazby“ a je připraveno pro další práci – je čisté a není s ničím spojeno ani ovlivněno.

Zrcadlo uchovávejte v hedvábí a krabici, která je pro to speciálně zhotovená.

Závěrem

Všeobecným základem pro práci s magickým zrcadlem je umět zřít a přijímat informace (a samozřejmě i správě interpretovat), které na základě svého záměru čerpáme z nehmotných zdrojů od živlových, planetárních nebo hvězdných inteligencí a géniu nebo od vyšších nebes a jeho obyvatel. Další postupy jako je astrální cestování nebo působení skrze magické zrcadlo si může každý zjistit zřením.

Pokud ho ten, kdo ho vyrábí, dokáže spojit se sférami a nebesy již při samém zhotovení – magickém aktu, nemusí ho dále nabíjet skrze rituály nebo jiné techniky a zrcadlo je hotové.

Někteří starší autoři uvádějí požehnání magického zrcadla andělem Anaelem, je vhodný pro zrcadla určená ke zření, ale ostatním účelům nemusí být anděl nakloněn a proto tuto metodu vzpomínám až zde. V jistém smyslu magické zrcadlo opatřoval a ochraňoval, aby se skrze něj neděli nežádoucí jevy, ale mág si bude muset vystačit sám a dávat si o to větší pozor. Navázat na zrcadlo jinou entitu, která by ho chránila je jistě nápad zajímavý, ovšem opět by tím mohlo dojít k ovlivňování jeho výsledků.

Vrcholem celé práce s magickým zrcadlem je zření jednoty jako celku, absolutna, prazákladu bytí a dojití osvícení.


Literatura o magických zrcadlech – většinu jsem četl a tak je v mnoha ohledech pouze vlastními slovy cituji.

Pierre de Lasenic – Kniha prací

František Bardon – Brána k opravdovému zasvěcení

Claviculae salamonis

Paracelsus – Archidoxa magica

František Kabelák – Magie zvědná

František Kabelák – Konstrukce magického zrcadla

Otakar Griese – Magické zrcadlo a kterak s ním pracovat

P. B. Randolph – Dvacet osm pokynů pro práci s magickými zrcadly

Paul Sédir – Magická zrcadla

Tajovský Jan – Mantika, její přehled a praktický návod

Locki – Výroba magického zrcadla

Kde sehnat materiál na magické zrcadlo:

Saze se neprodávají, ale moderní komíny mají dvířka s nádobou kam padají.

Dřevěné uhlí se prodává běžně.

Magnetit – http://www.naturshop.cz/cz/katalog/magnetit-volny-krystal-8593/

Šelak Oranž – http://www.eshop-rychle.cz/vytvarne-potreby-josefska/eshop/0/3/5/1769-Selak-Oranz-200g

Kopál Manilský – http://www.eshop-rychle.cz/vytvarne-potreby-josefska/eshop/0/3/5/1746-Kopal-Manila-PWS-200g

Tuha – Grafit se prodává v umělecký potřebách stejně jako šelak a kopál, můžete si vzít čistou grafitovou tužku, kterou si nadrtíte nebo rovnou grafit v prášku.

Sklo – http://www.verkon.cz/skla-hodinova/

Směs bylin si musíte připravit sami a vybrat je dle vlastní inspirace.


3
Diskuze k článku:

avatar
666
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
OtakarRadekRadej Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Radek
Host
Radek

Jde použít koloidní zlato jako fl.kondenzator

Radej
Host
Radej

Někdy. Kdo.by vyrobil zrcadlo dekuji