Posvěcení pro všechny účely: Kouzlo k Heliovi  0

Volám Tě, nejvyšší Bože, věčný Pane, vládce světa, který jsi nad světem i pod světem, mocný vládce moře, vycházející za úsvitu, zářící z východu na celý svět, zapadající na západu.

Přijď ke mně, ty, který stoupáš na čtyřech větrech, blahovolný a šťastný Agathodaimone, pro nějž se nebesa stala procesní cestou.

Volám Tě tvými svatými a velkými a skrytými jmény, při jejichž vyslyšení se zaraduješ.

Země rozkvétá, když na ni svítíš a rostliny začínají plodit, když se usmíváš. Zvířata počínají své mladé, když k tomu Ty dáváš svolení. Dej slávu a čest a přízeň a štěstí a moc tomuto NN-ovu kameni, který dnes posvěcuji (nebo posvěcovanému fylakteriu), pro NN-ovo užívání.

Volám Tě, nejvyšší na Nebi, ÉI LANCHYCH AKARÉN BAL MISTHREN MARTA MATHATH LAILAM MOUSOUTHI SIETHÓ BATHABATHI IATMÓN ALEI IABATH ABAÓTH SABAÓTH ADÓNAI, ORSENOPRÉ ORGEATÉS TOTHORNATÉSA KRITHI BIÓTHI IADMÓ IATMÓMI METHIÉI LONCHOÓ AKARÉ BAL MINTHRÉ BANE BAI(N)CHCHYCHCH OUPHRI NOTHEOUSI THRAI ARSIOUTH ERÓNERTHER, zářící Hélie.

Ty jsi velkým Hadem, vůdcem všech bohů, vládcem počátku Egypta a konce celého světa, jehož družkou je oceán, PSOI PHNOUTHI NINTHÉR.

Ty jsi tím, kdo se stává každý den viditelnýma zapadá na severozápadu nebe a vychází na jihovýchodu.

V první hodině máš podobu kočky, Tvé jméno zní PHARAKOUNÉTH. Dej slávu a přízeň tomuto fylakteriu.

Ve druhé hodině máš podobu psa, Tvé jméno zní SOUPHI. Dej sílu a čest tomuto fylakteriu (nebo) tomuto kameni a NN.

Ve třetí hodině máš podobu hada, Tvé jméno zní AMEKRANEBECHEO THÓYTH. Pocti boha NN.

Ve čtvrté hodině máš podobu skaraba, Tvé jméno zní SENTHENIPS. Mocně posilni této noci toto fylakterium, neboť dílo, jemuž má sloužit, je posvěcené.

V páté hodině máš podobu osla, Tvé jméno zní ENPHANCHOUPH. Dej sílu a odvahu a moc bohu NN.

V šesté hodině máš podobu lva, Tvé jméno zní BAI SOLBAI, vládce času. Dej úspěch a slavné vítězství tomuto fylakteriu.

V sedmé hodině máš podobu kozla, Tvé jméno zní OUMESTHÓTH. Dej tomuto prstenu (nebo tomuto fylakteriu či rytině) sexuální šarm.

V osmé hodině máš podobu býka, Tvé jméno zní DIATIPHÉ, který se všude zviditelňuje. Nechť je vše (učiněné) za pomoci tohoto kamene dokonáno.

V deváté hodině máš podobu sokola, Tvé jméno zní PHÉOUS PHÓOUTH, lotos vystupující z propasti. Dej úspěch a štěstí tomuto fylakteriu.

V desáté hodině máš formu paviána, Tvé jméno zní BESBYKI.

V jedenácté hodině máš podobu ibise, Tvé jméno zní MOU RÓPH. Ochraňuj toto fylakterium, aby měl NN štěstí při jeho užívání, od této chvíle až na věky.

Ve dvanácté hodině máš podobu krokodýla, Tvé jméno zní AERTHOÉ.

Ty, který jsi večer zapadl jako stařec, který jsi nad světem i pod světem, mocný vládce moře, slyš můj hlas, v tento den, v tuto noc, v těchto svatých hodinách, a dovol, aby (vše učiněné) tímto kamenem (nebo) fylakteriem, došlo naplnění, obzvláště ve věcech NN, pro nějž jej posvěcuji.

Prosím, pane KMÉPH LOUTHEOUTH ORPHOICHE ORTILIBECHOUCH IERCHE ROUM IPERITAÓ YAI.

Zaříkám zemi a nebe a světlo a tmu a velkého boha, který stvořil vše, SAOUSIN, Tebe, Agathodaimone, pomocníku, abys pro mne vykonal vše (učiněné) za pomoci tohoto prstenu či (kamene).“

Po dokončení (posvěcení) řekni: „Jediný Zeus je Serapis.“

 


 

 

Poznámka redakce:

Na obrázku níže je řecký text jmen počínajících ÉI LANCHYCH AKARÉN… a končících ERÓNERTHER z knihy Preisendanz, Carl – Papyri Graecae magicae: Die griechischen Zauberpapyri – 1. ed. Lipsiae: Teubner 1928

Mezi ADÓNAI a ORSENOPR je zde oproti Betzově pozdější verzi ještě ó Theos ó megas – THEOS MEGAS – což je v překladu Bože veliký. Volání by tak v daném místě bylo: ADÓNAI THEOS MEGAS ORSENOPR


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na