Klíč Magie II.  0

V prvním článku Klíč Magie jsem popsal systém krychle a jeho souvislost se zodiakem. Systémů je více a krychle a její uspořádání má mnoho různých kombinací a významů. V následujícím textu se podíváme hlouběji na několik variací a systém krychle rozšíříme o živlové kombinace, které náležejí jednotlivým směrům.

Systém krychle lze obecně chápat jako duchovní a duševní uspořádání do fyzického rozměru – trojrozměrného objektu figury univerza. Lze použít k rozjímání a meditaci, jako astrální sférický chrám, duchovní obrazec, k vytvoření komplexního náboje s určitou charakteristikou v podstatě pro jakékoli magické záměry, ke komunikaci s entitami z daných sfér a obecně k transcendenci.

 

Přípravná cvičení:

 

Vnímání fyzického prostoru je žádoucí uchopit a rozvinout do hloubky.

 

Pole

Tělo a jeho bezprostřední okolí – pole – rozdělíme na devět částí: oblast pod nohama, oblast od chodidel po kolena, oblast od kolen po pánev, oblast pánve, oblast břicha, oblast hrudníku, oblast krku, oblast hlavy, oblast nad hlavou. Všechny roviny musíme postupně uvědomit a rozjasnit.

Začneme části v oblasti pod nohami, soustředíme se na prostor pod chodidly a v hloubce 30 až 50 cm si představíme zářivý bod světla ve vzdálenosti 30 až 50 cm od těla. Bodem společně s naší pozorností obkroužíme kruh kolem dokola. Učiníme devět kruhů v první oblasti a pokračujeme k další, kde opět učiníme naší pozorností dráhu devíti kruhů někde vprostřed lýtek. Další vprostřed stehen. Další v oblasti kyčlí a křížové kosti. Další v oblasti pupku. Další v oblasti začátku hrudní kosti. Další v oblasti ohryzku. Další v oblasti obočí. A poslední asi 30 až 50 cm nad hlavou.

Praxe spočívá v rozšíření pozornosti v daných oblastech a jejich uvědomění. Devět okruhů pozornosti v devíti úrovních pole. V každém pomalu vedeme představu bodu po kruhové dráze kolem těla a bodem prosvěcujeme a rozkrýváme danou oblast. Cokoli se objeví nebo jakákoli myšlenka přijde, nesmí soustředění přerušit. Celá praxe by měla být kontinuální.

Nakonec pouze stůjte a vnímejte všechny úrovně a celý prostor kolem vašeho těla.

 

Body nekonečného prostoru

Pozorně se díváme před sebe a představujeme si v nekonečné dálce daným směrem zářivý bod. Upřeným pohledem se soustředíme na bod v nekonečnu. Po minutě až pěti otočíme hlavou a přesuneme pozornost vpravo a nyní sledujeme bod v nekonečnu po směru vpravo. Dále vzadu a pak vlevo. Hlavu zdvihneme a hledíme směrem nahoru vpřed a soustředíme se na bod v nekonečnu. Pokračujeme bodem po směru nahoře vpravo, nahoře vzadu a nahoře vlevo. Pokračujeme bodem ve středu nahoře a pak ve středu dole. Následně dole vepředu, dole vpravo, dole vzadu a dole vlevo. A nyní přesuneme pohled k bodu dole vpředu vpravo, ve středu vpředu vpravo a nahoře vpředu vpravo. Pokračujeme dole vzadu vpravo, ve středu vzadu vpravo a nahoře vzadu vpravo. Pak dole vzadu vlevo, ve středu vzadu vlevo a nahoře vzadu vlevo. Nakonec dole vpředu vlevo, ve středu vpředu vlevo a nahoře vpředu vlevo.

Uvědomíme si všechny body nekonečnosti v dvaceti šesti směrech.

Soustředíme se do všech směrů nekonečna a roztahujeme se a rozprostíráme do stále většího a většího prostoru.

Soustředíme se do všech směrů nekonečna a stahujeme se ke středu a zaujímáme pozorností menší a menší prostor.

Soustředíme se do všech směrů nekonečna, zároveň se pozorností roztahujeme od středu do prostoru i z prostoru do středu. Pohyby můžeme nejdříve dělat střídavě společně s nádechem a výdechem, ale přejdeme do konání obou pohybů zároveň.

 

Magická praxe

 

Jakmile máme uchopené čtyři živly, sedm planet a dvanáct znamení zvířetníku, umíme vyvolat jednotlivé kvality a komunikovat s entitami, můžeme přistoupit k praxi s krychlí.

Krychle ustanovuje svým uspořádáním figuru univerza. Krychli můžeme chápat jako strukturu univerza a jeho formu. Variace dvanácti znamení a sedmi planet udává charakter jednotlivých forem. Každá forma univerza užívá všechny obecné prvky v jiném smyslu.

Jednotlivé figury univerza bychom měli nejdříve poznat skrze meditaci a rozjímání, než přistoupíme k vytvoření náboje při rituálu či jiné metodě magického působení.

 

Sedíme nebo stojíme s rovnými zády. Uvolněně a zhluboka dýcháme. Jakmile se oživíme a zpozorníme, přestaneme věnovat pozornost dechu a necháme to na tělu. Zavřeme oči a uvědomíme si tři rozměry: nahoře, střed a dole.

Imaginujeme krychli za horizontem našeho fyzického rozměru. Hrany spojující spodní a vrchní strany krychle jsou ve směru vlevo vpředu, vpravo vpředu, vpravo vzadu a vlevo vzadu. Hrany horní stěny krychle jsou nahoře vpředu, nahoře vpravo, nahoře vzadu a nahoře vlevo. Dolní pak dole vpředu, dole vpravo, dole vzadu a dole vlevo.

Do těchto dvanácti hran imaginujeme symboly zvířetníku a vyvoláme jejich kvality.

Dvanáct hran krychle, základního geometrického tělesa a dvanáct duchů zvířetníku ekliptiky se spojí.

Do sedmi základních pozic: Střed, vpředu, vpravo, vzadu, vlevo, nahoře a dole, imaginujeme symboly sedmi planet a vyvoláme jejich kvality.

 

Figury Univerza – Variace krychle

Způsob jak umístit duchy a planety se různí.

Geometrická figura univerza tak proměňuje svůj význam a působící kvalitu.

Dle svého záměru vybíráme rozložení planet a znamení.

Skrze uspořádání působí komplexně – všemi prvky, ale v určitém významu a charakteru.

Sedíme či stojíme nejlépe pod širou oblohou.

Celou praxi je možné provést jako rituál s voláním a psaním jednotlivých symbolů do vzduchu v daném směru. Zvýrazní se tak struktura krychle v bezprostředním astrálu a vše se zpřítomní také v okolí a nejen v mysli.

Kombinací je mnoho.

Je možné pojmout krychli jako živlově harmonickou a tím formy uspořádání vymezit.

Rozložení planet může být dle jejich opozit. Pro příklad: po pravici Mars a po levici Venuši, před sebou Jupiter a za sebou Saturn, nad sebou Slunce, pod sebou Měsíc a ve středu Merkur.

V meditaci nejdříve objevujeme působící kvalitu uspořádání.

Rozjímáme nad jednotlivými figurami.

Vnímáme a zaznamenáváme rozdíly v působení. Postupně dostáváme vnímání a projekci kvalit na vyšší a vyšší úroveň a rozvíjíme svůj způsob praxe opakováním.

 

Základní figura univerza je živlově harmonická.

Čtyři živly jsou jak nahoře, tak i dole, i v hranách spojující horní a dolní stěnu. Živlové hrany na sebe navazují a tvoří určitou dynamiku. Nahoře před námi je Beran, ve středu směrem vpravo vpředu Lev a dole vpravo Střelec, atd. Znamení základní jsou pro vrchní stranu krychle, prchavá pro spojující hrany v úrovni středu a dole jsou znamení fixní.

Směr živlové dynamiky lze samosebou otočit a užít tak další variantu krychle. Dole před námi by byl Střelec, ve středu směrem vpravo vpředu Lev a nahoře vpravo Beran.
Jiné uspořádání a dynamika živlů je třeba nahoře vpředu Beran, ve středu vpravo vpředu Lev a dole vpředu Střelec. Další živlová stěna krychle by byla nahoře vpravo Býk, ve středu vpravo vzadu Panna a dole vpravo Kozoroh.

Záleží tedy na záměru praxe.

Povolaný obsah může být na úrovni energie kvalit jednotlivých planet a znamení anebo mít povahu bytostí či bran do daných sfér. Obsah praxe je odvislý od úrovně poznání.

Figura univerza má ve svém středu jednu z planet, pro sluneční práce tak bude ve středu vždy Slunce, pro lunární Luna, atd.

Kombinace znamení může vytvářet různé živlové dynamiky a jako osmá sféra vstupuje do podob planetárních prací.

Celá krychle se uchopuje ze sféry deváté, která může být charakterizována jako koule kolem krychle či jednoduše nekonečný prostor samotný – sfairos.

 

Variace:

 

Krychle a Sefer Jecíra

Hebrejská písmenka se dělí dle počtu dvanáct, sedm a tři. Ke dvanácti písmenům je přiřazeno dvanáct znamení, k sedmi sedm planet a ke třem pak po jednom živlu, kromě země. Sefer Jecíra představuje pevně dané pozice planet, znamení a jejich živlů.

Strop krychle je tvořen párem ohnivých a vzdušných znamení, hrany spojující horní a dolní stranu krychle mají od každého živlu a základna krychle je tvořena párem vodních a zemských znamení.

Dle písmen je pak ve středu Saturn, nahoře Merkur, dole Luna (osa písmene alef – živel vzduchu), na severu Mars, na jihu Slunce (osa písmene šin – živel ohně), na východě Venuše a na západě Jupiter (osa písmene mem – živel vody).

Krychle vyjadřuje konkrétní figuru univerza.

 

 

Krychle a Tarot

Strukturu krychle je možné uchopit i Tarotem. Dvacet dva arkán Tarotu je možné dle přiřazení hebrejských písmen dosadit do tří os, šesti stěn, středu a dvanácti hran krychle. Přiřazení arkán se může lišit dle systému tarotu. Arkána je možné dosadit i jinými způsoby a i zde je tak prostor pro variace kombinací a možnosti jejich působení.

 

Krychle a živlové kombinace

Krychli protíná 13 os. V rozích, středech stran i středech hran procházejí jednotlivé směry. Do krychle lze dosadit živlové kombinace. Čtyři elementy tvoří dohromady dvacet čtyři kombinací. Osa nahoru-dolů ustanovuje základní rozměry, symbolicky duchovní, duševní a fyzický rozměr. Do dvanácti os krychle, které rozšiřují ze středu dimenzi hlavní osy nahoru-dolů, dosadíme dvacet čtyři živlových kombinací, do každého směru jednu.

Samotná živlová dimenze, počínající kombinaci stejným živlem, má šest možností.

 

12 os a 24 směrů pro 24 živlových kombinací:

Oheň, voda, vzduch, země – Oheň, voda, země, vzduch. (dopředu nahoru-dozadu dolů)

Oheň, vzduch, voda, země – Oheň, vzduch, země, voda. (dozadu nahoru-dopředu dolů)

Oheň, země, vzduch, voda – Oheň, země, voda, vzduch. (dopředu vpravo-dozadu vlevo)

Voda, oheň, vzduch, země – Voda, oheň, země, vzduch. (vpravo nahoru-vlevo dolů)

Voda, vzduch, oheň, země – Voda, vzduch, země, oheň. (vlevo nahoru-vpravo dolů)

Voda, země, oheň, vzduch – Voda, země, vzduch, oheň. (dopředu vlevo-dozadu vpravo)

Vzduch, oheň, voda, země – Vzduch, oheň, země, voda. (dopředu vpravo nahoru-dozadu vlevo dolů)

Vzduch, voda, oheň, země – Vzduch, voda, země, oheň. (dopředu vlevo nahoru-dozadu vpravo dolů)

Vzduch, země, voda, oheň – Vzduch, země, oheň, voda. (dopředu-dozadu)

Země, oheň, voda, vzduch – Země, oheň, vzduch, voda. (dozadu vpravo nahoru-dopředu vlevo dolů)

Země, voda, oheň, vzduch – Země, voda, vzduch, oheň. (dozadu vlevo nahoru-dopředu vpravo dolů)

Země, vzduch, voda, oheň – Země, vzduch, oheň, voda. (vpravo-vlevo)

 

Poslední třináctá osa krychle nahoru – dolů zastupuje harmonické spojení všech živlů v duchu, duši a tělu nebo též zastupuje živel pátý – původní.

 

Přiřazení k jednotlivým osám anebo konkrétním směrům má opět mnoho variací a výsledný prostor se tak mění v uspořádání svých kvalit.

K hranám je možné připojovat kombinace počínající stejným živlem jako má přiřazené znamení.

Živlovou kombinaci je možné zjednodušeně uchopit tak, že prvního živlu je nejvíce a čtvrtého nejméně a jedná se tak o šest různých forem jednoho živlu. Anebo, že jsou jednotlivé živly seřazeny a první se dotýká hrany a čtvrtý středu.

 

Seřazení živlových kombinací dle Sefer Jeciry

Jsme-li otočeni k východu a k jednotlivým směrům přiřadíme živlovou kombinaci dle živlové charakteristiky jednotlivých hran krychle, máme nahoře čtyři ohnivé a čtyři vzdušné kombinace. Ve středu pak máme od každého živlu dvě živlové kombinace. A dole máme čtyři vodní a čtyři zemské kombinace.

Jednotlivé kombinace se mohou mírně lišit.

 

Vzduch, voda, oheň, země – Nahoru dopředu

Vzduch, oheň, země, voda – Nahoru dopředu vpravo

Vzduch, oheň, voda, země – Nahoru vpravo

Oheň, voda, vzduch, země – Nahoru dozadu vpravo

Oheň, voda, země, vzduch – Nahoru vzad

Oheň, vzduch, voda, země – Nahoru vzadu vlevo

Oheň, vzduch, země, voda – Nahoru vlevo

Vzduch, voda, země, oheň – Nahoru vlevo dopředu

 

Oheň, země, vzduch, voda – Dopředu

Země, oheň, voda, vzduch – Dopředu vpravo

Země, oheň, vzduch, voda – Vpravo

Voda, oheň, vzduch, země – Dozadu vpravo

Voda, oheň, země, vzduch – Dozadu

Vzduch, země, voda, oheň – Dozadu vlevo

Vzduch, země, oheň, voda – Vlevo

Oheň, země, voda, vzduch – Dopředu vlevo

 

Voda, země, oheň, vzduch – Dolů dopředu

Voda, vzduch, země, oheň – Dolů dopředu vpravo

Voda, vzduch, oheň, země – Dolů vpravo

Země, voda, oheň, vzduch – Dolů dozadu vpravo

Země, voda, vzduch, oheň – Dolů vzad

Země, vzduch, voda, oheň – Dolů vzadu vlevo

Země, vzduch, oheň, voda – Dolů vlevo

Voda, země, vzduch, oheň – Dolů vlevo dopředu

 

Rozložení živlových kombinací dle základní harmonické figury univerza

Každý živel má po dvou kombinací v horních, středních i dolních směrech.

 

Oheň, voda, vzduch, země – Nahoru dopředu

Oheň, voda, země, vzduch – Nahoru dopředu vpravo

Země, oheň, voda, vzduch – Nahoru vpravo

Země, oheň, vzduch, voda – Nahoru dozadu vpravo

Vzduch, oheň, voda, země – Nahoru vzad

Vzduch, oheň, země, voda – Nahoru vzadu vlevo

Voda, oheň, vzduch, země – Nahoru vlevo

Voda, oheň, země, vzduch – Nahoru vlevo dopředu

 

Oheň, vzduch, voda, země – Dopředu

Oheň, vzduch, země, voda – Dopředu vpravo

Země, voda, oheň, vzduch – Vpravo

Země, voda, vzduch, oheň – Dozadu vpravo

Vzduch, voda, oheň, země – Dozadu

Vzduch, voda, země, oheň – Dozadu vlevo

Voda, vzduch, oheň, země – Vlevo

Voda, vzduch, země, oheň – Dopředu vlevo

 

Voda, země, vzduch, oheň – Dolů dopředu

Oheň, země, vzduch, voda – Dolů dopředu vpravo

Oheň, země, voda, vzduch – Dolů vpravo

Země, vzduch, oheň, voda – Dolů dozadu vpravo

Země, vzduch, voda, oheň – Dolů vzad

Vzduch, země, voda, oheň – Dolů vzadu vlevo

Vzduch, země, oheň, voda – Dolů vlevo

Voda, země, oheň, vzduch – Dolů vlevo dopředu

 

Živlové kombinace lze uspořádat i do čtyř hexagramů pro další magickou praxi.

Pro příklad třeba takto:

 

 

Krychle a čas

Do 24 pozic je možné povolat 24 entit denních a nočních hodin. Střed je přítomnost, nahoře je budoucnost a pod námi je minulost. Čas je osou nahoru – dolů.

Hrany krychle v nekonečnu jsou strukturou věčnosti, která pokračuje v kouli prostoru a dál.

Jak uspořádat znamení na hranách krychle dle zodiaku popisuje první článek Klíč Magie.

 

Krychle – spojení

Ať už bude člověk kdekoli, vždy bude mít u sebe svá hvězdná znamení a své planety a živly.

Čtyřiadvacet směrů nastaví živlovými kombinacemi. Střed učiní planetární kvalitou stejně jako šest ostatních pozic. Do hran pak vloží znamení zvířetníku. Vše nakonec spojí jednou sférou – koulí.

Kouli s krychlí může použít k magickému aktu.

 

Pokud se na svoji kouli postaví, spatří své božské já a božský rozměr.

 

 


 

O kabalistickém náhledu na krychli více zde.


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na