Spiritualita budoucnosti  1

Série pěti krátkých postřehů a divokého zření.

 

1. Univerzální astrologie

 

Astrologie je antropocentrická. Uprostřed je člověk a okolní tělesa, ať už jde o měsíc, planety nebo hvězdu, reprezentují sedm základních kvalit. Proto pokud se narodí člověk v hlubokém kosmu, vždy se kolem něho budou nacházet v blízkosti tělesa, která budou reprezentovat základní kvality a jejich postavení v prostoru planisféry.

Začne to možností horoskopů na Měsíci a Marsu.
Horoskopem na kosmické stanici.
Pokud budou lidi či bytosti obecně vnímat vesmír magicky, bude i jeho magický popis. Základní cesty vesmírným prostorem tak budou mít svoji mentálně-citovou mapu a to povede k ezoterické navigaci.

Samo sebou budoucí člověk to může vždy brát jen jako inspirační hru. Základní astrologické kvality přiřazené k nejbližším hmotným tělesům v okolí. Nejbližší objekt může být i asteroid nebo planetka nebo obří kus ledu či kometa. Střed (původní Země) je vždy reprezentován čtyřmi elementy, protože člověk potřebuje, teplo, vzduch, vodu a zemi, která zbylé tři spojuje a sdružuje. Sedm planet pak může mít formu: kometa, bludná planeta, mlhovina, plynný obr, pás asteroidů, nejbližší hvězda, kvasar. Nebo jakkoli si to budoucí člověk přizpůsobí.
Vývoj astrologie v době, kdy je člověk multiplanetární druh a žije i v hlubokém kosmu, bude záležet na jedincích a skupinách, které budou otevřeny magickému vnímání prostoru a budou o svém okolí rozjímat a zažívat duchovní zkušenost. Astrologická mapa vesmíru se může nakonec hodně změnit od současné pozemské.

Astrologie na Marsu bude na jednu stranu velmi podobná pozemské, protože Mars má v podstatě stejný zvířetník. Ovšem na druhou stranu také dost jiná, protože má jinak dlouhé období roku, který trvá 668 dní. Den trvá přes dvacet pět hodin. Má dva malé měsíce a Zemi jako jednu z působících planet. Mars je ohnivá planeta a jaro a léto tam trvá déle než podzim a zima.

 

 

Horoskop na Marsu bude ještě hodně podobný tomu pozemskému, protože je planetární. V 22. století je možné myslet na horoskop kosmický, kdy ve středu místo Země, Měsíce, Marsu či jiného vesmírného tělesa bude loď nebo stanice. Nejzazší dosud známé maximum fyzického prostoru je mezigalaktický prostor. Nejbližší tělesa mohou být i velmi vzdálená a tak může sedm kvalit reprezentovat samotné galaxie nebo naopak blízké objekty v mezigalaktickém prostoru.
Jak velká musí být umělá struktura, aby působila jako kosmické těleso? A jaké by měla reprezentovat kvality? Krom úspěchu inteligence, technologie a její průmyslové hodnoty ve smyslu produktu pro všechny? Třeba jako štít a kopí?

 

 

Nakonec se nabízí otázka jak bude působit horoskop člověka z planety Země na Marsu nebo na Měsíci či naopak. Jaké kvality pozemského horoskopu na Marsu či Měsíci vyniknou a budou podpořeny? Což dává onen zárodek podrobnější ezoterické či astrologické mapě vesmírného prostoru. A jakmile existuje astrologický popis Země, Měsíce, Marsu a cest mezi nimi, vzniká možnost ezoterické navigace.


Nakonec pro jednoduchost je možné si domyslet i koncepci sedmi planet, respektive variace jejich témat a činností pod klidně jinými jmény, spojenou s šesti základními směry prostoru a středem tří os. Vždy budou nějaké souřadnice a jejich okolí se svými kvalitami. A válka bude válka a láska bude láska. Univerzálie jsou jednoduše pro veškerý fyzický prostor a všechny živé tvory stejné.

Sedm tradičních či původních kvalit astrologie (magie i alchymie) se rozprostřelo na planety a tělesa objevená za Saturnem, proto lze předpokládat další vývoj.

 

 

2. Duchovní osídlovaní a duchovní osady

 

Jméno má duchovní povahu. Reprezentuje konkrétní osobu a je spojeno s jejím charakterem a individualitou. Jméno stvrzuje smlouvy. Nositel má k němu jedinečný vztah a tedy vazbu.

V současnosti kolují jména statisíců lidí kolem Měsíce a miliony jich jezdí po Marsu.

 

NASA to dělá v rámci popularizace a inspirace. Magický či ezoterický význam tam pravděpodobně ani netuší, ale upoutala k těmto místům rozhodně více emocí a citů než předchozí podobné mise. Vznikl tedy astrální náboj. Lidský a s duchovní povahou skrze jména. Lze tedy daná místa chápat jako duchovní osady a reflektovat jev jako duchovní osídlení.

Vyslání jména k jinému kosmickému tělesu může být magickým aktem a jeho přítomnost napomáhat k magické práci. Pokud jste své jméno poslali spontánně a bez magického záměru, můžete kdykoli svůj kontakt magickou cestou prohloubit a svoji přítomnost aktivizovat. Experiment nemusí být rozhodně pro každého. Užití a charakter magické práce může být různý. Stejně tak intenzita zpětného působení duchovní přítomnosti na jiném kosmickém tělese. Lze předpokládat, že i další mise budou mít možnost zasílat jména. Vše je možné si dopředu promyslet a vytyčit si cíle a dobu po kterou bude spojení aktivní. Příkladem může být snadnější vstup do astrální roviny fyzického tělesa nebo duchovní sféry. Snadnější komunikace se sférickými duchy a také duchy fyzických míst příslušejících dané přírodě.

 

 

3. Spiritualita Astronautů

 

Nebudu hovořit o fenoménu Pocitu přehledu, ale přejdu rovnou k myšlence člověka, pobývajícího v uzavřeném prostoru po delší čas. Duchovní praktikující v jeskyni je v podobných podmínkách. Nejde pouze meditovat a nehýbat se, ale je potřeba provádět i tělesná cvičení. K tomu je velkou pomocí jóga a vědomé napínání, protahování a uvolňování svalů.
Duše je živena duchovní praxí a je nutné sdělit, že duchovní praktikující vlastně netráví v jeskyni, ale ve své mysli a v duchovní praxi. Astronaut může vykonávat duchovní praxi a tím působit na svoji duši a prožívání. Aktivní imaginace je nejbližší možností, která může stimulovat prožívání v dlouhodobě stejném prostředí.

Vhodná je samozřejmě meditace a koncentrační cvičení, která zostřují vědomí a vnímání.

Ovšem o hlubší praxi nelze uvažovat, dokud má člověk další povinnosti, protože v takovém případě má být praxe podpůrná a napomáhající profesi. Relaxační, udržovací a kompenzující stres z práce a prostředí.

 

 

 

 

POHÁDKY Z BUDOUCNOSTI ANEB FUTUROFRKY

 

Aneb pro lepší či horší pocit z toho, čeho se současný člověk nedožije.

 

1) Spojení člověka a stroje se sice děje již nyní, ale vytvořit dostatečně komplexní a hlavně funkční médium pro Vědomí je záležitostí druhé poloviny 23. století. Půjde o třetí generaci tekutého procesoru, s tím, že první úspěchy budou již u druhé generace ovšem s určitou ztrátou osobnosti – jako když kolečko narvete do čtverečku. Něco se převodem ztratí. Nakonec se však lidské vědomí dostane do svého dlouhověkého stádia a lidské tělo bude syntetické. Hlavní bonus bude v možnosti mít více těl. Vědomí pak bude hierarchizované a do hmoty se tak mírně otiskne koncepce Vyššího Já (Hierarchie vědomí ve smyslu Bůh – Vyšší Já – Vy). Každé tělo navíc pak bude moci být od svého hlavního těla v podstatě libovolně vzdálené a pobývat v opravdu extrémních podmínkách. Pochopte, prostě luxus.

 

2) Hlubší poznání organického života a jeho genetické struktury povede k objevení možných budoucích větví evoluce – tzv. potencionálních forem člověka a také zcela nových možností, které by jinak možné vůbec nebyly. Budou designové orgány, designová těla a Vědomí bude moci obývat bezpočet různých těl. Vtipné je, že přepínání či přecházení z jednoho těla do druhého přijde na popud lidí, kteří vlastně nechtějí spát. Spánek a únava je záležitost těla, tak proč ho jednoduše nenechat spát a nepokračovat v čerstvě odpočatém těle dál? Nekončící bdělosti zdar! Pracovní těla na práci a relaxační těla k relaxaci. Jiná chemie, jiné pocity a jiné stavy mysli. Dlouhověké stádium Vědomí na organické bázi, které vede k přecházení z těla do těla a nakonec výměně těl dle činnosti během dne, vrcholí opět v bytosti, která existuje ve více tělech zároveň – Já ve více já. Život má plno skvělých a krásných forem.

 

3) Archeologie na jiných planetách, které hostili civilizace, bude z větší části smutný pohled, od planetárních a kosmických katastrof po vrcholy sebedestruktivního jednání, ale objeví se jedna, která zanechá zachovalé naleziště a hlavně artefakt se vzkazem pro všechny ostatní inteligentní bytosti. V přeneseném smyslu nakonec někdo tam venku doopravdy objeví, jak skutečně „převibrovat“ do vyšší dimenze a krom další vědecko-technické revoluce, vznikne hnutí, které touto cestou půjde a přejde do jiné dimenze, tělesně a za života. Člověk se tak stane vyšším druhem.

 

4) Čtvrtá cesta fyzické transcendence je v určitém smyslu variantou druhou – organickou, akorát se použijí klony mimozemského života. Okolnosti tohoto jednání, nechť zůstanou skryty, každopádně vědomí člověka bude v dané době (25. století) natolik flexibilní, že zůstane člověkem v jakékoli formě. Theseova loď hadra. A tuhému kořínku vědomí zdar!

 

Fyzických transcendencí bude samo sebou vícero a čtyři výše uvedené jsou hlavními proudy. Existenci menších a ojedinělých netřeba popisovat. A jasně, budou i lidé, kteří toto vše budou odmítat a nakonec budou v „děsivé“ menšině na jedné planetě daleko daleko od Země. Ovšem menšina v dané době bude cca 50 miliard jedinců. Čili ze současného pohledu bude stále dost těch, kteří půjdou onou pomalou cestou „přirozené“ evoluce dále. Akorát na sebe nechají působit jiné prostředí a dojde k malým změnám v rámci přizpůsobení se jinému světu, ale to je oproti předešlým čtyřem cestám zanedbatelná drobnost.
Nové druhy či formy člověka přicházejí až potom, co si člověk kolektivně odpoví na otázku jaký vlastně je a také kdo je. Teprve potom si lidstvo položí otázku, čím vším člověk může být?

Do té doby, je zde kolektivní práce s poznáváním nitra, úděl to blahobytných civilizací.

 

 

4. Multidimenzionalita

 

Teorie paralelních vesmírů sebou přináší myšlenku, že bytost je v duchovním rozměru složitější a je možné ji rozlišit nejenom na vyšší já, ale ještě hlouběji na její složku spojující ducha ze všech stvoření, kde má svoji inkarnaci. Vyšší já všech vyšších já je multidimenzionální vědomí projektující se do jednotlivých vesmírů, kde vykonává svoji vůli.

 Vesmírů, které mají jednu z vašich inkarnací je nezměrné množství. Zdaleka to však nejsou úplně všechny, protože boží vůle je přeci jen větší a vyšší já všech vyšších já jen plní vyšší vůli a plán. Paralelní životy mají svůj řád a organizovanost a dohromady vytvářejí rysy charakteru multidimenzionálního bytí.

Okolní vesmíry jsou si velmi podobné a změny mezi jednotlivými světy jsou velmi jemné a takřka probíhají na pozadí, neznatelně a ve větším měřítku, čili pro viditelnější změnu je třeba cestovat do vzdálenějších variant.

Život se žije v čase a některé životní události jsou stejné pro větší počet paralelních inkarnací a situace tak má mnoho různých vstupů a mnoho různých výstupů, jde tedy o mezidimenzionální uzel ke kterému se inkarnace vztahují, a kde je jedno téma řešeno různými způsoby. Obyčejně člověka napadá k situaci více možností, je možné že některé se mohou skutečně odehrávat. Některé uzly mají výstupní funkci, to je když jste měli v životě na mále či jednoduše byli blízko smrti, tak zde je pravděpodobné, že některé varianty vašeho já takto nebo podobně skončily. Situace mohou mít různý charakter a každý, kdo bude prohledávat paralelní vesmíry a nahlížet vzory inkarnací, uvidí vnitřní logiku jednotlivých charakterů vyšších já a jejich vůlí v jejich vesmíru.

Člověk žije v čase, ale vyšší já je nadčasové a ve věčnosti. Může v životě vytvořit časové uzly, které jsou navzájem propojené a tvoří jednu přítomnost napříč různými životními okamžiky či spíše situacemi, a kde tedy dochází ke komunikaci více já z různých časů života. Jednodušeji každé vaše já má v daném uzlu kontakt s ostatními já a komunikuje napříč svým životem s ostatními já v dané době. Tento časový uzel je jako spirála protnutá přímkou, protnutí jsou jednotlivá místa časového uzlu (proto je ta přímka vlastně bod a ze spirály se stávají jen oblouky vystupující a vstupující do jednoho a toho samého bodu) a to vše má samo sebou i multidimenzionální rozměr.

Pokud chcete cestovat mezi jednotlivými vesmíry, musíte se vydat za vyšším já všech vyšších já a cestovat skrze něj a s jeho vědomím. Ne všechna vaše já budou mít tuto možnost otevřenou, nebylo by jak přeskočit zpátky, proto všechny cesty musí být z vyšších pozic vědomí a v rámci budování osobnosti pro multidimenzionální cestování. Mít štěstí poznávat stvoření v jeho širší rozmanitosti je dar. A všichni mohou dostat dar.

 

 

5. Martická Lidová Spiritualita

 

V budoucnosti se na Marsu bude nacházet hlavní město Sluneční soustavy. Obchod, obrovské zdroje a poloha cestu začnou, ale hlavní bude nátura a náhled tamních obyvatel.

Spiritualita lidí žijících na Marsu vychází z triumfu přežití v daných podmínkách, které budou takřka vždy jen ostrovy života na vyprahlé a studené poušti. Spolupráce a spolehnutí se jeden na druhého vstříc smrtícímu prostředí jsou základem, který je zcela neodmyslitelný, praktický a nutný. Lidé na Marsu se navzájem chrání a pečují o sebe a druhé. Pěstují a chovají život k jeho nejvyšší prosperitě, hojnosti a dokonalosti. Život zde dosahuje hodnoty, kterou si na Zemi nelze uvědomit. Soustředí se na vědecký, technologický a průmyslový progres. Cokoli jde dělat jednodušeji a efektivněji, bude se na Marsu vždy dělat v rámci možností všude a bez nerovnosti mezi jednou územní částí a jinou částí (budoucnost je rovnoměrně distribuovaná). Modernizace je prostě konstanta.
Životní moto je neustálé zlepšování a šíření zlepšení.

Bude se říkat, že Země sice dala lidem pohon, ale až Mars dal skvělé lodě a hlavně lidi.

V jeskyních pod povrchem Marsu vznikne nauka. Nová spiritualita lidí budoucnosti. Názorový proud, který nenásilně získá srdce a mysl většiny lidí. Promítne se do mnoha oblastí a promění a sjednotí směřování lidstva ve Sluneční soustavě. Na Marsu jsou pro lidstvo schované poklady – fyzické i duchovní.

 


Obrazový materiál: NASA, ESA a nedohledaný autor sci-fi montáže vesmírné stanice na obloze

 

Odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Overview_effect

https://mars.nasa.gov/all-about-mars/facts/mars-year/

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2022/06/ESA_astronaut_Samantha_Cristoforetti_trying_out_the_yoga_plan_CosmicKidsYoga_prepared_for_her

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympus_Mons

 

 


1
Diskuze k článku:

avatar
666
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Otakar Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na