Krychle jako Adamova koruna  0

Pokud budu brát v potaz to, co je veřejně známé o krychli v kabale, musím začít od konkrétní skutečnosti. Touto skutečností je kladení tefilin. Určitě jste někde na netu viděli, věřící židovské muže, zahalené v plášť s černými či modrými pruhy. Pokud je den, nejlépe ráno, kromě tohoto pláště, si muži rituálně nandávají také kožené řemínky, které jsou umístěny na hlavě (proto Adamova koruna) v podobě krychle, s podložkou, skrze kterou je provlečen černý kožený řemínek.

Kůže vylisovaná do krychle, provázaná řemínkem a svázaná uzlem tak, aby se dala klást nad čelo právě jako koruna. K tomuto účelu slouží speciální uzel, umístěn naproti krychli, tak, aby délka řemínku odpovídala obvodu hlavy mezi čelem a zátylkem. Tento rituální instrument je velmi důležitý pro pochopení toho, proč si někdo nasazuje koženou korunu a jaký to má smysl.

Než přejdu k dalšímu vysvětlení, jen pro úplnost, ony řemínky, tedy i krychle používané v praxi jsou dvoje. Jedny horní – ona krychlová koruna na hlavu a druhá, skoro stejná krychle, s řemínkem na ruku, ale s jinými uzly. Tato druhá krychle se uzlem dává na biceps v rovině (výšce) srdce. To jen pro popis. Nás zajímá především ona krychle na hlavu.

Všeobecně, v židovských komunitách se tyto řemínky s krychlemi užívají pouze rituálně a to se srdečnou úctou. Proč?Tajemství kožených krychlí v židovském duchovním světě zvané tefilin, byly a jsou dodnes dobře střeženy. To proto ,aby nedocházelo ke kopírování konkrétního rituálu, ke kterému je nutno mít nejen ony kožené krychle, ale je třeba mít jasně danou průpravu, jak psychickou tak i fyzickou.

Od dvanácti let se židovští chlapci připravují na přechodný (veřejný) rituál, k dospělosti, což stvrzují, právě nandáváním řemínků s krychlemi, v den jejich třináctých narozenin. Tradičně trvá jeden rok, než židovský chlapec pochopí, jak správně provádět onen jedinečný rituál. Výuka je náročná a uběhne mnoho hodin, dní i měsíců, než je chlapec řádně připraven na přechodový rituál do dospělosti.

Od svých třinácti let je veřejně (ve své židovské obci) brán za dospělého, který má své práva, ale i povinnosti. Hlavní jeho povinnost je vlastní duchovní rozvoj, skrze studium nauky-mezi židy zvané talmud a tora (učení se nauky, o přírodních, vesmírných, jakož i životních zákonitostech). Potvrzení toho faktu, že se daný jedinec věnuje studium nauky opravdově, a ne jen na oko, je právě dennodenní opakování rituálu kladení řemínků s posvátnými krychlemi, vyjma sobot a jiných židovských svátků. Při sobotách a svátcích, se provádí jiné soukromé i veřejné rituály. Tolik o rituálu, kde tvar krychle je naprosto zásadní.

Dalo by se říci, že krychle jsou to nejdůležitější a řemínky, pomáhají k upevnění těchto posvátných krychlí. Ještě než začnu psát o tom, proč zrovna krychle představuje posvátnost oněch řemínků, rád bych uvedl, co posvátného je v oněch kožených krychlích.

Samotný tvar krychle je posvátný, z hlediska tradiční kabaly ona posvátnost vychází ze symbolu čísla 12, ale o tom později. V oněch krychličkách, prakticky se používá velikost, od 30 milimetrů až do 50 milimetrů, tedy velikosti 3 cm až 5 krát 5 krát 5 cm. Vevnitř je na speciálně zhotoveném pergamenu – (pokud to není onen speciálně vyrobený pergamen, krychle s řemínky je pro rituální účely nezpůsobilá, a dokonce je zakázáno, takové krychle používat). Na tento speciální pergamen, vyučený písař, nejlépe s mnohaletou duchovní praxí – zde se náboženství mísí s mystikou, a nelze je oddělovat  (náboženské rituály pospolu s mystikou) – napíše na pergamen speciálně vybrané pasáže z pěti knih Mojžíšových.

Do krychle na hlavu se smotávají čtyři oddělené pergameny a sunou se do čtyř oddělení umístěných v krychli, které se potom zapečetí a zašijí šlachami tak, aby nikdo nevhodný nemohl s pergameny manipulovat. Prakticky člověk by musel krychli zničit, aby se dostal dovnitř. Pokud je krychle takto poškozená, opět je k rituálu nezpůsobilá. Pečetění krychle, probíhá před zašitím, a takto je platná sedm let. Po sedmi letech se krychle odborně rozpečetí a kontroluje se stav symbolů (písmen), zdali není odloupnuté barvivo či zda nedošlo užíváním k jinému poškození textu nebo pergamenu. Například vlhkem. Je-li vše v pořádku a není žádného poškození, odborník krychli opět zapečetí a zašije. A dalších sedm let, takto zkontrolovaná krychle, může sloužit. Tolik o horní koruně – jako krychle.

Proč koruna? Protože podle tradice víme, že v době kdy Mojžíš setrvával ve vytržení na hoře Sinaj, si Mojžíš všiml, že mocnosti (zvané Elohim – množné číslo pro božstva či duchovní mocnosti), jemu ukazují tuto krychli-korunu Adama a předávají mu tajemství oněch krychlí i uzlů, které Mojžíš uviděl a okopíroval od oněch mocností. Tato skutečnost je uvedena v midraši, což je standardní část židovského kánonu. Od té doby, kdy první filaktérii vyrobil – modlitební krychli s řemínky po vzoru jak nahoře, tak dole (dle toho, co viděl, tak i udělal) – doporučil, tuto posvátnou krychli, nasazovat jako korunu samotného Adama prvního, který také ve svém světě (v gan eden – tedy rajské zahradě) nosil takovou korunu. Poté, co byl Adam realizován ve hmotě (tedy Adam jako praotec nás všech), byla tato drahocenná koruna sejmuta u Adama i jeho synů a až Mojžíš, dle tradice, opět nabil možnost užívání této duchovní koruny, pro syny člověka. Protože člověk žije v 3D prostoru, tedy ve hmotě, je nutné horní nehmotné formovat dolů do hmoty a jasné podoby.

Tak se tedy objevily posvátné krychle v judaismu, skrze Mojžíšovu vizi na hoře Sinaj. Když Mojžíš umíral, veškerá tajemství, svěřil svému žáku Jehošuovi ben Nun, a ten předal tajemství dál a tak je tomu po všechna pokolení až po dnes. Zde tradice v popisu významu posvátných krychlí končí. Samozřejmě máme další prameny, o daném tématu, ale tyto prameny jsou mnohem pozdějšího data (ve smyslu novodobějšího). Nekončí však popis a výklad tajemství těchto posvátných krychlí.

 

Krychle má 12 hran. 12 diagonálních hranic užívaných v magických praktikách kabaly. Krychle je grafický obrazec sefirotického stromu, zvaného Ec chajim, který má 10 půdorysů, 3 vodorovné linie, 7 horizontálních a 12 diagonálních linií. Dohromady 22 linií počáteční tvorby Světa, jak uvádí ústní a posléze i psaná tradice.

My se dnes budeme věnovat dvanáctce. Dle tradice je jasně dané pořadí 12 symbolů, písmen, jako Štajim esre pšutot – dvanáct jednoduchých: He, Vav, Zain, Chet, Tet, Jud, Lamed, Nun, Samech, Ajin, Cade, Kuf.

Sefer Jecira – kniha formování, možno chápat i jako formátování, začíná citací Abrahamovské ústní tradice: Eser sfirot blimá – deset sefirot, které neexistují. Nebo lépe řečeno existují jako duchovní energetické potenciály. 10 sefirot, 22 linií a každá linie má svůj symbol – písmeno. Našich 12 písmen má své přísné pořadí, protože oněch 12 písmen, tradičně užívaných v praktické kabale, je propojených s gematrií 12 permutací tetragramatonu.

Jak na to?

Tak třeba v meditaci si můžeme díky fantazii představit, jak od prabodu Jud (zde je důležitý tvar symbolu Jud, ten je ve tvaru kapky krve, deště nebo slzy), graficky začínáme na východě, pokračujeme přes 4 základní světové směry: východ, jih, sever, západ. Dle tradice je k tématu psáno: Když se otáčíš, otáčej se doprava. Pokračujeme řazením směrů, které je shodné s ležení 12 kmenů Jisraele v poušti. 3 hranice pro každou ze 4 stran, (pyramida je také krychle). To jest 3 kmeny, po 4 táborech.

Prakticky, dále pokračujeme v každé z těchto linií-směrů, bereme jako první horní, pak pravou a nakonec dolní hranici. Písmena přiřazujeme podle přirozeného pořádku, jak je uvedeno výše. Tím pádem znak Bet se objeví na každé straně naší krychle. Tradice přidává: se znakem, i skrze něj, byl stvořen svět. Znakem Bet začíná také Nauka – Tora. Dále můžeme podle naší krychle permutovat Havaja-tetragramaton. Sic dle klíče, začínáme Jud – odpovídá Mizrach – vychod, He-Darom – jih, Vav – Maarav – zapad a sever – Cafon , přináleží druhé He. Například bereme jedno písmeno z 12 jednoduchých Lamed, kde permutace je VHJH. Tolik k praktickým hrátkám s naší magickou krychlí.

A nyní trochu teorie, co se týče knihy formování, je teorie nesuchopárná, tedy s chutí do toho. Asi v 8. st. našeho občanského letopočtu byla sepsána Sefer Jecira, která popisuje formování Vesmíru i našeho světa. Z prapůvodní Jiskry Života, vytryskla potřeba tvorby, možná zrcadlení-stvoření Člověka, aby mohl vzniknout Vztah. Jecira popisuje proces tvorby a zákonných funkcí Vztahu mezi Stvořitelem a stvořením. Kniha uvádí formát Ec chajim – Strom Života, jak se vyvíjel, jakoby ze shora dolů. Snahou člověka včetně kabalistů je napravit Vztah zezdola nahoru, Maase berešit – tvorba stvoření. Náprava probíhá ve dvou verzích, dá se vnímat jako vnitřní Tikun nefeš – náprava lidské duše, a vnější Tikun olam – náprava světa. K tomu všemu nám pomáhá grafická podoba sefirotického stromu, jako mapy duchovních světů i vrstev v nás, a jak nahoře, tak i dole, že.

Další praktická podoba magické krychle jsou Tefilin – kořen Pele – tajemství, což jsou kožené krychle propojené s řemínky ke kultovnímu užívání. Krychle na hlavě, Tfilin šel roš – užíváme kladením jako vzácnou korunu, to proto, že se v ní skrývá tajemství JKVK v číselné, gematrické hodnotě Ma – 45, významem-co.

Nádherně dané tajemství popisuje Tikun Zohar, pasáž Patach rabi Elijahu. Zde je volný, ale podstatou přesný překlad. Doufám, že úvahy předložené v této pasáži někoho zaujmou, pokud ne, také dobře.

Rabi Elijahu otevřel diskusi těmito slovy: Ribono šel olam – Pane všech vesmírů, ty jsi jediný a nedělitelný, nadevše vznešený, jsi skrytý za všemi tajemstvími, žádná myšlenka ani žádné myšlení tebe nemůže postihnout. Jsi to ty, kdo dal povstat 10 tikunim – náprav světa (10 sefirot jak jim říkáme my). Jimi ozařuješ a řídíš všechny světy, včetně těch skrytých. Synu člověka neodhalitelným. Jimi jsi se zahalil, před syny člověka, aby je tvé pronikavé světlo nezahubilo. Prorok říká: To tys je všechny pospojoval a sjednotil. Nutno si uvědomit, že jsi ve všech a v každé z nich – sefir, takže kdokoli by je chtěl sestavovat či oddělovat – nebo vnímat samostatně, jakoby snižoval tebe – vznešeného. Oněch 10 sefirot postupuje přikázaným pořadím – třemi sloupy Gdula – velikost – dlouhým, Chesed – milosrdenství – krátkým. To jsou síly – Gvurot, síly tvorby. A středním sloupem, který harmonizuje Tiferet – krása, tak i Jesod – základ. Jsi to ty, kdo toto pořadí přikázal a stanovil, ale tobě nikdo nic stanovit ani přikázat nemůže. Ani na výsostech, ani na hlubinách. Opatřil jsi je (sefirot) Levušim – závoji, a z nich vycházejí životní síly pro celý vesmír. Opatřil jsi též Nešama – duši člověka, dal jsi jim (duším člověka) bezpočet Gufim – těl, ale tento obrat užíváme pro nedokonalost popisu do řeči syna člověka, Nefeš se halí do Levušim. Říkáme jim Chesed – milost – pravice. Gevura – síla – levice. Tiferet – krása – čili trup. Necach – Vítězství a Hod – díky, stehny jsou. Jesod – základ, významný to bod na těle, kde pečetí se smlouva. Malchut – království, nebo-li ústa, jsou ústa tradice (Tora – nauka). Chochma – moudrost (knižní) je Moach – mozek, odkud pramení veškeré myšlení. Bina-(instinktivní, hlubší rozum), jako srdce. O těchto dvou je psáno od proroka Elijahu: „Skryté věci patří vznešenému.“ Keter eljon – koruna majestátu vznešeného. A o ní je psáno: „Na počátku oznamuji zároveň i konec.“ Koruna, symbolické místo, kde klademe Tefilin šel roš – krychli na hlavu, s posvátnými znaky Havajá (jkvk) v rozměru Ma – co, 45 číselné hodnoty. Toto jméno napájí strom života, celého vesmíru. Podobně jako voda svými cestami napájí stromy, které potom mohutní a dávají své plody. To ty napájíš strom sefirot ze zdroje blaha. Onen zdroj je totéž, co jest duše pro tělo. Jsi tím, co oživuje, tobě se nic nevyrovná, ani uvnitř, ani vně, tajemství stromu života. (Pele – tajemství, kořen slova Tefila – modlitba). To ty jsi stvořil nebe i zemi, dal povstat slunci i luně, hvězdám i souhvězdím. Na zemi Gan eden – zahradu výtečnou, bylinám, zvěři i synům člověka. Skrze toto všechno nám dáváš možnost poznat zákonitosti života i vyšších světů. Neb z nižšího lze odvodit, jak se chová vyšší. Rozumem tebe nelze uchopit, bez tebe není jednoty nahoře ani dole. Jsi příčinou i panovníkem všeho. Sefirot mají své názvy a podle nich se nazývají andělé. Ale ty nemáš pojmenování, protože obsahuješ i zahrnuješ vše. Pokud by jsi se vzdálil, veškerá pojmenování sefirot by bylo jako tělo bez duše. Není místa, kde tě postihnout, ani v sefirotickém žebříku. Účelem je manifestace lidem tvoji moc jako tvé vlastnosti, nikoli jako tvé jméno. Ukázat lidem, že veškerý vesmír stojí na dvou pilířích soudu – Din a Rachamim – milosrdenství. Podle konání člověka – činu jeho, se uvádí do pohybu Mišpat – zákonitosti (spravedlnost). Na vahách spravedlnosti jsou dvě skutečnosti, dopomáhající Emet – pravdě. A měřítkem jejich je znamením smlouvy Jesod – základ. Celý tento systém, je tu, abychom aspoň nedokonale mohly naznačit, jak jsou vesmíry řízeny. Tvá spravedlnost není jako naše, ani tvůj soud není jako ten náš. Budiž požehnán Chaj ha Olami – Živote Vesmírů. Tak jest.


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na