Hermetické nauky v České společnosti – Report z konference  0

Hermetické nauky v České společnosti

V sobotu 22.3.2014 byla v Praze na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy konference Hermetické nauky v České společnosti a redakce Zřídla byla u toho. Od přednáškového cyklu Magie dnes na Přírodovědecké fakultě uběhlo již sedm let a kdy se uskuteční další událost podobného druhu, je pouze ve hvězdách. Rozhodli jsme se tak pořídit jednoduchý a subjektivní záznam. Musíme přiznat, že přednáškový maratón kde vystoupilo třináct osobností, byl náročný a vyčerpávající. Ovšem příspěvky, které zde zazněly, nenechali snad žádného posluchače na pochybách, že je hermetismus v České republice stále doma.

Přijeli jsme ráno z Brna a po krátké cestě metrem a spěšné chůzi vstoupili na akademickou půdu asi deset minut po začátku, který byl v 9:30. Aula byla kousek od vstupních dveří, prošli jsme hloučkem lidí, kteří si už nemohli sednout a pohledem našli své přátele, jenž nám drželi místo takřka uprostřed. Rušili jsme pravděpodobně úvodní slovo organizátora konference ThDr. et Mgr. Marka Dluhoše Th.D. a usedli právě v čas, protože na řadu přišel první přednášející z Astrologické společnosti České republiky Ing. Zdeněk Bohuslav CSc. s přednáškou Astrologie a Hermetická cesta.

1. Astrologie a Hermetická cesta

Astrologie11
Ing. Zdeněk Bohuslav CSc.

Přednášející má optimistický výraz ve tváři a ve dvaceti minutách se vlastními slovy pokusí osvětlit klasické astrologické zobrazení světa ve vztahu k hermetismu: Nejdůležitější pro celou astrologii je ekliptika. Ta vyjadřuje celek, který se dále dělí na polaritu, trojnost a čtvernost. Polarita má samosebou charakter kvalit mužských a ženských. Trojnost v astrologii pak jako základní, pevné a pohyblivé nebo analogicky v alchymii síra, sůl a rtuť. Čtvernost je jasně o kvalitách tepla, sucha, vlhka a chladu nebo živlech ohně, země, vzduchu a vody. Základní korespondence mezi astrologii a alchymii je nastíněna a dále se přednáška soustředí na charakter astrologie a k čemu slouží. Je to víra a je to filosofie. Užitečná může být jako technika pro návrat – tzv. praxe speciální regrese, pro znovuprožití a pochopení určitých událostí. Samotný model astrologie (jevící se geocentricky) staví člověka do středu všech vlivů. Horoskop je tedy pohled do základní výbavy člověka a jeho dispozic. Astrologie může být nápomocná při rozvoji těchto kvalit, vlastností a schopností, které pak přibližují člověk k Bohu.

Je přidána také poznámka, že astrologie neví úplně všechno a nemůže určit všechno, stále zůstává mnoho ze záměru Božího ukryto. Jako příklad jsou udány katastrofy a zkoumání jednotlivých horoskopů jejich obětí, kde nebyla nalezena žádná shoda v daný den. Z toho je patrné, že horoskop není nadřazený a existuje znatelný přesah, který je stále ukrytý. Astrologie by tak měla být primárně vnímána jako svědectví o kvalitě času a horoskop jako pouhý nástin záměrů Boha.

2. Astrologie hermetická nebo hermeneutická

AStrologie2
Pavel Turnovský

Pavel Turnovský suverénně zaujal své místo přednášejícího a ve své úvodní řeči zdůraznil, že astrologii po létech své praxe vnímá již jako pomoc rozhovorem nad horoskopem. Osobně se přiklání k francouzské škole a celou astrologii označil za mapu, ovšem horoskop sám prý mapou není. Ten hovoří svým symbolickým jazykem a vypovídá o tzv. semenu osobnosti, které lze překročit. Hlavním přínosem astrologie je vnímání cyklického času a podává tak jiný popis situace.

Za zlomové období považuje rok 1965 kdy došlo ke konjunkci Urana a Plutona v Panně.

V prostoru na otázky padl dotaz, který spíše prezentoval, že astrolog Lilly předpověděl oheň v Londýně 20 let před jeho vypuknutím a že tedy lze katastrofy předpovídat. Odpovědí mu bylo, že se těmito druhy horoskopů dříve sám s úspěchy zajímal, ale nyní už nikoli a následně podotkl, že astrologa Lillyho obvinili, že ten Londýn zapálil sám, aby se mu vyplnila předpověď. Odpovědi na další otázky nakonec uzavřel výrokem, že se astrologie nemá snažit dokazovat přírodovědeckými prostředky, jelikož náleží jiné oblasti lidského bádání.

3. Novodobá česká ezoterika – boj světla s temnotou

Petr Kalač
Petr Kalač

Petr Kalač z Dokumentačního centra Českého Hermetismu vystoupil s přednáškou, ve které připomenul chmurné osudy několika významných českých hermetiků. Začal pionýrem novodobé české esoteriky baronem Adolfem Franzem Leonhardim (1856 – 1908), který nejdříve založil Theosofický spolek a dále pak martinistickou lóži U Modré hvězdy, kam docházeli např. Julius Zeyer, Gustav Meyrink a Karel Weinfurter. Leonhardi udržoval mezinárodní styky, martinisté byli tehdy provázáni se zednáři. V době působení barona Leonhardiho byli okultisté ve 3. stupni policejního sledování. Baron se nakonec propadl do dluhů a skončil na mizině. Otokar Griese (1881 – 1932) byl následným obnovitelem upadajícího českého hermetismu. Vydával okultní revui Isis. Byl činný v lóži Valhala a stýkal se s Papusem. Do martinismu byl zasvěcen Theodorem Krausem. Dále založil Bratrstvo Bílé Lóže a také Bratrstvo Neznámých Samaritánů. Vydával časopis Lucifer, který byl nucen, kvůli společenské nelibosti, přejmenovat. Nakonec končí v bídě, podobně jako Leonhardi. Dále byl zmíněn Alois František May, který si říkal Tabris. Ten sepsal ve své době důležité dílo Okultismus, vydané v roce 1910. Karel Weinfurter (1867 – 1942) také ze začátku navštěvoval lóži U Modré hvězdy. V roce 1929 založil spolek Psyché. Celkem napsal 79 knih a velké množství článků. Jeho revui Psyche zakázali nacisté v roce 1940. Nakonec byl Weinfurterův spolek rozpuštěn gestapem, jakož i další esoterní společnosti, dne 9. června 1941. Na následky trýznění v nacistickém vězení Weinfurter krátce po propuštění umírá. Obdobně dopadá spiritus agens tehdejší Universálie PhDr. Jan Kefer (1906 – 1941), který umírá v koncentračním táboře Flossenbürg. Dále přednášející zmínil JUDr. Ing. Dr. Otakara Čapka (1893 – 1967), který po válce obnovil spolek Psyche. Ten byl nakonec, na základě nového zákona o rozpuštění spolků, v roce 1950 opět zrušen. Čapek byl následně brutálně vyslýchán komunisty a nakonec strávil 12 let ve vězení. Poslední minutka přednášky se věnovala Bohuslavě Heranové, která vydávala mystické spisy a založila Kruh Duchovního Bratrstva. I tato skončila ve pankráckém vězení. Přednáška byla uzavřena sdělením, že sigiliem antimohameda je, podle tvrzení astrologa E. Šimandla, srp a kladivo, tradiční saturnský a martický symbol. V průběhu dotazů jeden z posluchačů řekl, že Rudolf Hess utekl do Anglie a bylo o něm známo, že se stýkal s okultisty a proto byl onoho 9. 6. 1941 vykonán na okultistech hromadný „trest“.

4. Hermetismus dnes – reflexe hermetismu hermetiky

Arex1
Lukáš Loužecký

S další přednáškou přišel Lukáš Loužecký zabývající se tradičním hermetismem. Začal vcelku svižně a celá jeho přednáška měla svůj specifický náboj. Hermetismus popsal jako poznání za světem a hledání skrytého řádu věcí. V žádném případě není hermetismus technikami bez účelu nebo snad silou bez morálky. Jakékoli obdaření nebo rozvinutí má svůj hlubší smysl a celkový význam. Hermetikovi fáze rozdělil na očistu chápanou spíše ve smyslu sebekázně a na iniciaci či mystagogium (uvedení do tajemství). Hermetik je tak člověk, který v sobě nese určité tajemství a svůj život vzhledem k tomuto tajemství adaptuje. Dotkl se také vztahů jednotlivých společenství mezi sebou a toho, že je dobré připustit pravdu i u někoho jiného než jsme my a pak volně přešel k myšlence, že skupiny, jenž rozvíjejí určitá témata po více jak 250 let, mohou také mít svoji hodnotu. Přednášku uzavřel větou od Origéna, že máme jednat tak, aby nás navštívil Logos sám.

5. Od Magie k psychotronice

psychotronika1
Ing. Oldřich Válek

Před řečnický pult se postavil Ing. Oldřich Válek, spoluzakladatel sdružení badatelů v psychotronice a po určitý čas vedoucí psychotronického výzkumu. Popsal vznik vědeckého okultismu a možnosti zkoumání fenoménů vědeckým způsobem. Přednáška byla informačně bohatým výletem do historie a vývoje od metapsychologie, která stála oproti tehdejší psychologii bez duše, přes extrasenzorismus k parapsychologii, interaktismu až k psychotronice. Hlavní myšlenkou je, že lidská mysl vnímá mimo smysly a může působit na své okolí. Součástí přednášky byly i zmínky o amerických a ruských výzkumech v rámci studené války a na závěr informace, že v současnosti, respektive od roku 2004 byl v Rusku výzkum obnoven a v roce 2013 bylo vyhlášeno, že do roku 2020 budou zavedeny psychotronické zbraně nelethálního charakteru.

V dotazech zaznělo vysvětlení od jednoho z posluchačů, proč je měření z větší části neúspěšné, komunikovat spolu mohou pouze úrovně sobě blízké a určité jevy jsou příliš jemné a proto se dají zaznamenat pouze jako změna přístrojového šumu (nazváno měřením třetího řádu) a stroj tak nemá šanci změřit vibrace jemnohmotných úrovní, které například může vnímat proutkař.

6. Hermetická praxe předválečné Universalie a dnešní Univerzalie

pikard1
František Pikard

Starší pán jménem František Pikard, předseda společnosti českých hermetiků Univerzalia zaujal ke své přednášce svérázný přístup. Říkal, že je jim v současnosti ledacos vyčítáno, kupříkladu to, že se nedrží činností, které stará Universalie vykonávala. Poznamenal, že né vše co stará Universalia vykonávala, bylo úplně v pořádku. Sama nová Univerzálie se proměnila (změnila i název z Universalia na Univerzalia) a soustředí se převážně na spirituální alchymii a výrobu kamene mudrců – červené tinktury. Velmi otevřeně pak hovořil o nauce nesmrtelnosti a spirituální alchymii, kterou někteří alchymisté považují za vyšší umění než fyzické laborování. Zjednodušeně: Bůh stvořil vše pomocí 72 elohimů či géniů, ovšem ve všem je přítomno i 72 antigéniu, kteří tak dávají všemu punc rozkladu a smrti. Je-li duchovně-alchymickou cestou zpracováno těchto 72 „zubů“, nepřichází pak smrt v pravém slova smyslu. Celá přednáška měla silnou atmosféru a velmi zajímavé působení.

7. Český hermetismus v době nesvobody

nakonečný1
Prof. PhDr. Milan Nakonečný

Místo přednášejícího zaujal Prof. PhDr. Milan Nakonečný a začal vyprávět svůj subjektivní příběh. Za doby komunismu ho nechtěli vzít na vysokou, tak jako mladý nastoupil na dva roky do armády, předtím se také setkal s prvním člověkem, který se zabýval okultismem, ovšem nemohl se s ním vídat ani psát, protože dopisy se tehdy běžně pročítali a okultisti byli stále hledaní. Po dvou letech v armádě přišel na místo, kde tento člověk bydlel a zjistil, že umřel. To ho motivovalo hledat dál. Celé to bylo velmi příjemné a lidské povídání. Popisoval jak mu paní z Universalie nechtěla otevřít dveře, protože si myslela, že je „tajnej fízl“ co vyzvídá od okultistů. Dále jak režim hledal okultisty inzerátem „prodám okultní literaturu“ a sbíral tak jejich adresy. Své setkání s černým mágem a jeho oratoří. A samosebou docházení do kroužku Kabelákových žáků a pořádání těchto setkání u něj na fakultě psychologie.

V dotazech padla nesmělá otázka, co by pan Nakonečný doporučil hledajícím. Odpovědí bylo, že již to, že hledají, má svůj význam a v podstatě to znamená, že jsou již na cestě a tak jenom mají dělat to, co dělají do teď a že jim tzv. Bůh pomůže. Další otázka byla na to, co se myslí pod pojmem černa magie. Odpovědí bylo, že černou magii lze vnímat ve smyslu morálně špatného příkladu typu Jiřího Arvéda Smíchovského. Další dotaz byl směřován na důvod opuštění předsednictva Universalie. Odpověď byla, že vnitřní spory a neschopnost organizace plnit svoji funkci. Další dotaz byl pan Pikard, který však reagoval na předchozí odpověď pana Nakonečného a pouze řekl, že v současnosti Univerzalie funguje v pořádku.

První část konference skončila.

Po hodině a půl začala religionisticko-hermetická část poděkováním přednášejícím od Doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška Th.D. z Husitsko teololgické fakulty Univerzity Karlovy. Celá konference byla zadarmo a těžko říct jakou částku by účastníci museli zaplatit, aby každý přednášející dostal adekvátní honorář. Také upozornil, že ze záznamu se udělá sborník respektive kolektivní monografie, čili se máme na co těšit.

8. Religionistické uchopení hermetismu

štampach1
Doc. ThDr. Ivan Štampach

Doc. ThDr. Ivan Štampach podal vědecky nestranný a emočně nezaujatý pohled. Religionistika hermetismus nevnímá jako náboženství a jeho kořeny usazuje do starého řecka – tzv. Antický hermetismus. V rámci religionistiky se o jeho rozvoj zasloužil Nicholas Goodrick – Clark, který působil na anglické univerzitě v Exceteru, kde založil Centrum pro studium Hermetismu s názvem The Society. U nás je znám svojí publikací Okultní kořeny nacizmu.

Pro samotný hermetismus je důležité téma zkušenosti.

Objektem věd o člověku je subjekt – člověk sám – subjekt tak zkoumá subjekt. Religionistika spiritualitu a náboženství interpretuje a snaží se porozumět skrze vědeckou metodologii a stále se rozvíjí, není nijak uzavřená nebo ucelená. Jako příklad uvedl rozdílnost pohledů na přístup ke spirituální zkušenosti, jestli všichni mluví o jedné lidské spiritualitě nehledě na sociální a kulturní podmínky nebo zda je spiritualita závislá na svých konkrétních metodách a způsobu poznání. Nakonec přednášky bylo řečeno, že někteří religionisti jsou zároveň i hermetiky a dochází tak v jistém smyslu k hermetické sebedokumentaci. Mezi takové autory patří Titus Burkhart a v současnosti Hakim Bey.

(Pozn. red. – vstup Ivana O. Štampacha z konference lze najít na Okultuře)

9. Parapsychologie a psychotronika jako součást západní esoterní a československo hermetické tradice

xalt1
ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš Th.D.

K přednášejícímu pultu usedl pořadatel konference ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš Th.D. a představil jednoduše a srozumitelně myšlenku, že skrze praktické schopnosti je možné dojít transcendence. Člověk si ověřením jednotlivých psychotronických fenoménů může uvědomit hlubší rozměry světa a dojít tak k vlastnímu přesahu. Podotkl, že pouze v západní esoterní tradici se duchovno začalo zkoumat vědeckými metodami. A také zmínil tzv. New age vědce, kteří v posledních letech vědeckým fungování zajišťují a podepírají náboženství a spiritualitu a rozšiřují myšlenku, že oblasti náboženských jevů a Boha lze vědecky dokázat. Samozřejmě nakonec celé přednášky řekl, že se jedná o předpoklady, spekulace a hypotézy.

10. Nároky, možnosti a meze hermetického poznání v dnešní době

hlavacek1
Mgr. Jakub Hlaváček Ph.D.

Mgr. Jakub Hlaváček Ph.D. uvedl pár důvodů proč se zařadil do religionistické části a pak začal se svojí přednáškou, kde se dotýkal jednotlivých principů hermetického poznání. Jako první a pro hermetismus specifický typ poznání, byla zmíněna zkušenost překonání vnitřního a vnějšího. Subjekt a práce hermetika jsou jedním a tímtéž. Velmi důležitý je i princip zjevení – poznání z vyšších oblastí – arkanizace. A samozřejmě zasvěcení. Časté je také téma návratu k počátku, mýtický obraz jednoty, zahrady edenu. Svůj výklad prokládal textem Valentina Tonberga, estonsko-ruského křesťanského mystika a hermetika. Pokračoval slovy, že celá hermetická práce se neobejde bez Milosti, ta je základním kamenem a těžko se bez ní něčeho vůbec dosáhne. A také bez chudoby, kterou charakterizoval jako mlčení potřeb a slov. Dále navázal tématem paměti, kterou je možné rozlišit na horizontální, pamatující si běžné věci z našeho života a vertikální, kde jsou uloženy záležitosti a hodnoty vyšší, kupříkladu morálka a etika. Osvícený má pak: „Hledání a učení zcela ve své vzpomínce.“ Nakonec uvedl jako další způsob poznání theofanickou imaginaci. V hermetických naukách pak vidí jako hlavní účel zprostředkování vyšších prožitků.

11. Rudhyarovo myšlení a tradice západního esoterismu

JV2
Mgr. Jindřich Veselý

Mgr. Jindřich Veselý představil koncept astrologa Dane Rudhyara, vlastním jménem Daniel Chennevière. Svůj pseudonym si dal podle indického božstva Rudry. Astrologii viděl jako rytmus celostnosti. Byl inspirován theosofii a taoismem – pohybem monády (jing a jang). V jeho filosofii je hlavní téma involuce a evoluce a právě pohyb celostnosti. Ve svých myšlenkách představuje koncept cyklů vedoucích k osvícení, jasně stanovuje hierarchii nebo v jeho pojetí spíše holarchii bytostí. Velký význam viděl v iniciaci, on sám měl svá zjevení, jedním z nich byla například vize pleoratických osvícených bytostí – Avatarů. Jednotlivé tradice rozlišil dle planet vycházejích z jednoho jediného paprsku Tradice. Sám sebe označoval jako tzv. semennou osobnost, která se zasazuje o vývoj a růst – evoluci. Přednášející podal ve dvaceti minutách velmi komplexní a ucelenou nauku a nakonec přidal Rudhyarovo přání, aby každý byl semennou osobností, která se zasadí o lepší budoucnost lidstva.

12. Vliv novodobého hermetismu na vznik novopohanství

rlg1
Mgr. Pavel Horák

Mgr. Pavel Horák přednesl jakými hermetickými směry je ovlivněno současné novopohanství, které rozlišil na Wiccu, Novodruidismus, Germány a Rodnověrce. Wicca a Novodruidismus vychází z působení Rosse Nicholse a Geralda Gardnera, ten byl členem Ordo Templi Orientis, když byl jeho hlavou Aleister Crowley, který měl zasvěcení od Zlatého úsvitu (Golden Dawn) vycházejícího z učení Rosenkruciánů, Martinistů a Svobodných Zednářů. Hlavní představiteli této hermetické linie jsou Elifas Levi, Louis Claude de Saint-Martin a Papus. Na Novodruidismus měla také vliv Dion Fortune, kterou autor spojil s Theosofickou společnosti a Helenou Petrovnou Blavatskou. Na germány a rodnověří měl hlavní vliv Julius Evola, který byl kritizován za svůj pozitivní vztah k fašismu, k čemuž přednášející poznamenal, že i někteří germánští pohané mají pozitivní vztah k fašismu a také nacizmu. Hlavním tématem celého novopohanství je snaha o návrat ke kořenům nebo spíše návrat k předkřesťanské spiritualitě.

Prostor pro dotazy přinesl otázku jak současní pohané reflektují to, že jejich polytheistické náboženství je postaveno a z větší části utvořeno striktně monotheistickými systémy? Odpovědí bylo, že někteří to přijímají a jiní si to nijak neuvědomuji a nebo to vůbec neřeší. Další otázka se týkala spojitosti Dion Fortune a Teosofické společnosti. Z odpovědi vyplynulo, že spojitost leží v jejich zájmu a interpretaci tématu Atlantidy. Další dotaz byl na procentuální rozdělení pohanů, kteří se dále zabývají hermetismem. Odpovědí bylo, že malá část v rámci pohanství zkoumá i hermetické nauky, většina se však v tomto směru nijak neangažuje a další malá část vystupuje proti.

13. Theurgie – proměny jedné tradice

Doc. Radek Chlup Ph.D. měl velmi živý a profesionální přednes. Theurgie má své kořeny u Juliana Theurga a jeho otce Juliana Chaldejce pobývajících v Apamei (Sýrii), jejich věštby se zachovaly dodnes. Hlavním tématem theurgie je evokace neboli zjevení božstev a to k účelům rituálního působení nebo jako rituály iniciace. Rituály byly propojeny s platónskou filosofii. Na nějaký čas theurgie mizí a pak je znovu oživena Jamblichem (také byl nějaký čas v Apamei). Věštby jsou oprášeny a je jim dodán nový systematismus filosofie, odlišuje se tak od lidové magie propojením s vyšším světem horizontálně. Theurgie pokračuje dále v Byzanci, která navazuje na novoplatoniky. Arabský svět vstřebal antickou magii společně s theurgii, kterou následně v 12. a 13. století překládali učenci zpátky do evropy. To už se v theurgii vzývají andělé a božstva. Renesanční fáze je tedy propojena právě přes arábii. Hlavním dobovým restaurátorem je Ficino Marsilio užívající k tomuto účelu spis Picatrix, sám k němu zaujímá ambivalentní vztah, protože čerpá z jeho zdroje, ale v žádném případě ho nedoporučuje ke čtení. Z theurgie se stává kniha o životě – sekularizuje se a pracuje s každodenností. Vzniká tak způsob života dle theurgie. Popisuje co se má jíst a oblékat a k jakým účelům to má vést. Nemá již soteriolickou funkci, ale spíše terapeutickou (účelem není spása, ale harmonie). Na zasmušilost a deprese náležející Saturnu se doporučuje uctívání veselejších a živějších planet, kupříkladu Slunce nebo Venuše. V průběhu věků se tak theurgie ukázala jako velmi flexibilní nauka, která se může přizpůsobit rozličným účelům.

Poslední potlesk přednášejícímu uzavřel celou konferenci. Část osazenstva se přesunula do blízké hospody včetně některých přednášejících, lidé se sjeli z různých koutů české i slovenské republiky a nyní přišel čas povykládat o novinkách a vlastních činnostech. V podstatě zde proběhlo setkání všech generací zájemců a studentů hermetismu a osobně to vnímáme jako významný impuls pro českou i slovenskou tradici.

Vzhledem k informačnímu rozsahu a omezenosti našich zápisků z nichž jsme poskládali důležité myšlenky všech přednášejících, mohli nám některé perly a spojitosti vypadnout a nebo jsme možná i vlivem nedokonalého pochopení některé záležitosti zkomolili a špatně tak přednášející interpretovali, proto máte-li k textu jakékoli výhrady, využijte prosím možnosti komentářů. Dále bychom chtěli říci, že náš záznam či spíše report je velmi zjednodušený a zajímá-li Vás některé z témat více do hloubky, můžeme pouze dodat, že všichni přednášející jsou velmi činní a svoji práci veřejně publikují, popřípadě lze čerpat z vícero zdrojů a dohledat si i původní prameny.


Související odkazy:
Nepřímo související odkazy:

 


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na