Malý Rituál Pentagramu  0

Před začátkem: Rozebrání malého rituálu pentagramu neboli MRP bude v duchu článku o kabalistickém kříži (KK) , který je přímou součástí MRP. Poznámky o 4 fázovém dýchání a intonaci platí jak pro KK tak pro MRP.

Aleister Crowley se jednou vyjádřil, že správně pochopený Malý pentagramový Rituál (dále jen MRP) je medicínou kovů a kamenem moudrých. Je pravdou, že tento základní rituál má nádhernou symboliku, mnohostranné uplatnění a je poměrně jednoduchý i ve svých náročnějších verzích. Pohledů na význam jednotlivých částí rituálu je mnoho. Popisi budou vycházet zejména s práce Nicka Farrella, Peregrina Wildoaka, Marka Stavishe, Josepha Lisiewskeho a manželů Cicerových. Velké množství členů komunity Golde Dawn veřejně proklamuje, že MRP ve své původní formě nemá co dělat např. s elementy a mají k tomu poměrně rozumné argumenty. Nicméně z pohledu praktikujícího si myslím, že momentálně ustálená forma má vyznám a je právě použitelná i pro lid mimo tradici Zlatého úsvitu. Před samotným rituálem si uvedeme několik poznámek.

Ze začátku se může MRP zdát jako poměrně náročný a velice komplexní. Nicméně jeho komplexnost může být opravdu pochopena až pravidelným praktikováním. Důležitá je vnitřní práce a rituál samotný. Když některým poznámkám nebudete rozumět, můžete mě kontaktovat přes email redakce@zridlo.cz nebo na https://www.facebook.com/Zridlo.net/

Historie rituálu

V roce 1888 byl v Anglii založen magický řád Golden Dawn neboli Zlatý úsvit. Jeho učení vycházelo z kombinace různých zdrojů jako je teosofie, tradiční magie, zednářství, rosenkruciánství atp. Rituál samotný vzešel z myšlenek zakladatelů řádu. Původně byl určen pro práci ve vnějším řádu Zlatého úsvitu a sloužil zejména jako forma modlitby, tréninku vizualizace a základní ochrana proti astrálnímu nepořádku. Na začátku neměl vůbec návaznost na elementy. Intonování jednotlivých archandělů mělo spíše význam invokační (neprobíhala vizualizace viz porovnání na konci). Změna v chápání a užívání MRP přišla až s Israelem Regardiem, který by se dal označit za popularizátora učení Zlatého úsvitu. Regardie se přičinil o dvě změny v chápání rituálu:

Přidal elementální vrstvu a to hlavně při vizualizaci archandělů. Rituál tedy již nebyl jenom modlitbou spolu s vizualizací a intonováním jmen archandělů. Začal být komplexnějším nástrojem a měl silnější vliv na mikrokosmos praktikujícího.

Používání jenom zažehnávací formy. Regardie byl v civilním životě psychoterapeut a v jeho díle je přítomná velice silná psychologizace magie, což je někdy na škodu. Proto podle něj bylo nutné vykonávat stále jenom zažehnávací formu, aby se praktikující očisťoval. V původních pokynech se opisovala invokační forma, zažehnávací je vzpomenuta jenom jednou větou.

Pro ilustraci rozdílného přístupu teď uvedu dva překlady. První je překladem původních instrukcí a druhá je tzv. Regardieovská verze z knihy Self-initiation into the Golden Dawn Tradition: A Complete Curriculum of Study for Both the Solitary Magician and the Working Magical Group napsané manželi Cicerovými. U nás kniha vyšla rozdělená do 6 dílů pod názvem Zasvěcení do praktické magie.

 

1. verze je překladem původních instrukcí z Knowledge lectures:

 

Vemte ocelovou dýku. Tvář k Východu.

Dotkni se čela a řekni Atá (Ty jsi)

Dotkni se prsou a řekni Malkuth (Království)

Dotkni se pravého ramena a řekni Ve – Geburah (a Síla)

Dotkni sa levého ramena a řekni Ve – Gedulah (a Sláva)

Sepni ruce před sebou a řekni Le-Olam (na vždy)

Dýka mezi prsty, hrot nahoru a řekni Amen

Vytvoř ve vzduchu směrem k Východu invokační pentagram, jak je ukázané, přenes hrot dýky do středu pentagramu, vibruj Božské jméno – Yod He Vau He – a imaginuj, že tvůj hlas se nese vpřed na Východ vesmíru.

Drž dýku před sebou, jdi na jih, vytvoř pentagram a podobně vibruj božské jméno Adonai

Jdi na Západ, vytvoř pentagram a vibruj božské jméno Eheieh

Jdi na Sever, vytvoř pentagram a vibruj božské jméno Agla

Vrať se na východ, dokonči kruh přenesením hrotu dýky do prvního pentagramu

Postavte se s rozpaženými rukama ve formě kříže a řekněte:

Přede mnou Raphael

Za mnou Gabriel

Po mé pravé ruce Michael

Po mé levé ruce Uriel

Přede mnou hoří pentagram

Za mnou září šesticípá hvězda

Znovu udělejte kabalistický kříž, jako je nařízeno výše, vyslovte Atah atd.

Pro zažehnávání použijte ten jistý rituál, ale obraťte linie pentagramu.

 

2. verze

 

Postavte se tváří k východu. Proveďte kabalistický kříž.

Tváří k východu načrtněte pravým ukazovákem, dýkou nebo černým koncem vnější hole dvojí moci velký zažehnávací pentagram země. Zabodněte dýku/špičku hole nebo ukazovák doprostřed pentagramu a vibrujte JHVH tzv. vyslovte Jod – he – vav – he (a po celou dobu držte pravou paži nataženou, nenechte ji poklesnout. Pentagramy by měly být vizualizovány buď jako modré plameny anebo jako zářivé bílé světlo.)

Obraťte se k jihu a načrtněte tu stejný pentagram.

Jako předtím tento obrazec nabijte intonací ADONAI (vyslovte adónaj).

Obraťte se k západu a načrtněte pentagram. Nabijte ho EHJE (vyslovte ehéjé).

Obraťte se k severu a nakreslete pentagram. Intonujte AGLA (vyslovte agalá).

Držte paži nataženou. Obraťte se tváří k východu. Natáhněte obě paže ve tvaru kříže a řekněte: „Přede mnou RAFAEL.

Představte si před sebou obraz velkého archanděla vzduchu vystupujícího z oblaků ve splývavém žluto-fialovém rouchu, nesoucího hůl s caduceem.

Za sebou vizualizujte jinou postavu a řekněte: „Za mnou GABRIEL.“

Vizte, jak archanděl vystupuje z moře, podoben bohyni Venuši, oblečený v modro-oranžovém rouchu a s pohárem v ruce.

Napravo vizte další postavu, tentokrát v planoucím rudozeleném rouchu nesoucí meč. Řekněte: „Po mé pravici MICHAEL.

Vizte dalšího velkého archanděla nalevo, jak vystupuje z vegetace země, oblečen v rouchu barvy citronové, olivové, červenohnědé a černé, jenž drží klasy zralé pšenice. Řekněte: „Po mé levici URIEL.

Řekněte: „Neboť kolem mne plane pentagram a na sloupu září šesticípá hvězda.

Opakujte kabalistický kříž.

 

Symbolika pentagramu

 

Pentagram může mít mnoho významu v jednotlivých tradicích. Bývá spojován se zlatým řezem, ochranou, vládou ducha nad 4 elementy a podobně. V MRP je právě důležitá symbolika živlů. Duch nazývaný i Kvintesence je řídícím, sjednocujícím prvkem. Druhá a velice důležitá rovina je samotné načrtnutí pentagramu do vzduchu. Velice často se uvádí, že se kreslí pentagram daného elementu. Problém však je v tom, že pentagramy pro elementy se kreslí a vizualizují v GD úplně jinak a to při nejvyšším rituálu pentagramu. Při MRP existují jenom dvě formy, zažehnávací a invokační.

 

 

 

Když se pozorně podíváme, při invokační formě do každé světové strany přivádíme ducha do země. Při zažehnávací formě zase vykazujeme ze země zpět k duchu. Pentagram kreslíme na každou světovou stranu a nabíjíme ho božským jménem, což nás přivádí k další symbolice.

 

Symbolika světových stran

 

Světové strany mají, v rituální magii celkově, svůj velice zásadní význam. Přiřazení atributů se může u jednotlivých stran lišit vzhledem k určité odlišnosti učení Zlatého úsvitu od např. Francouzské tradice:

 

 

 

Význam a použití Božích jmen

 

JHVH – ve vztahu k MRP se uvádí jako „být“ (v angličtině ‚to be‘). Je to tetragrammaton a v židovské tradici nevyslovitelné jméno boží.

ADONAI – Pán, vládce, vládnoucí síla (v angličtině ‚Lord‘)

EHEIEH – ve významu k MRP používá význam ‚Já budu‘ nebo ‚Jsem to, co budu‘ (v angličtině ‚I will be‘ nebo ‚I am what I will be‘)

AGLA – je notarikonem neboli kabalistickým akronym. Jeho znění je Atah-Gibor-Le olam-Adonai. V tradici GD se překládá jako ‚Ty jsi mocný na věky ó pane.‘ Tato formule se často vyskytuje ve středověkých grimoárech, kde sloužila jako zaklínací formule.

Boží jména kromě vztahu k jednotlivým světovým stranám a k aktivaci pentagramů mají i jinou niternější rovinu. Je to rovina vztahu božích jmen k času:

Východ neboli přede mnou – budoucnost (JHVH) – dosáhnutí Božství nebo reintegrace v budoucnosti.

Jih neboli pravá strana – přítomnost vnitřní (Adonai) – definování vlády nad sebou samým

Západ – neboli za mnou – minulost (Eheieh) – význam Jsem to, co budu. Neulpívání v minulosti, budu něčím lepším (vývoj forem).

Sever – neboli levá strana – přítomnost vnější (AGLA) – definování vlády nad vnějšími okolnostmi.

Intonováním božích jmen, zároveň otevíráme kvality jednotlivých božích jmen v mikrokosmu. Další významy božích jmen nechávám čistě na studiu čtenáře. V článku jsou uvedeny jenom významy k MRP.

 

Význam jmen Archandělů

 

Rafael – „Bůh uzdravuje“

Gabriel – „Bůh je mocný“

Michael – „Kdo je jako bůh“

Uriel – „Bůh je moje světlo“

Kromě klasické vizualizace a intonování jmen, mají opět archandělé význam k času. Tím dostáváme další kvalitu kromě aktivace 4 živlů prostřednictvím archandělů:

Východ neboli přede mnou – budoucnost (Rafael) – Bůh (každý si může doplnit pro něj vhodný význam) mě uzdravuje a bude vést na mé cestě.

Jih neboli pravá strana – přítomnost vnitřní (Michael) – Dává impuls k rozvoji a přibližuje vnitřní svět k dokonalému božskému světu.

Západ – neboli za mnou – minulost (Gabriel) – Dává nám moc nad minulostí a podvědomím.

Sever – neboli levá strana – přítomnost vnější (Uriel) – osvětluje a chrání cestu vnějším světem.

Při vizualizaci archandělů postupujte od jednoduché formy až po složitou. Je důležité, aby všichni archandělé byli vizualizováni stejným způsobem. To znamená, že pokud Michael drží v ruce meč tak i ostatní archandělé drží příslušné symboly.

 

MRP ve vztahu ke kabalistickým světům

 

Pentagramový rituál slouží na práci se 4 sub-elementy Země a ovlivňuje sefiru Malkuth světa Jecira. Malkuth Jeciry je však zároveň Kether (nejvyšší sefirou Asiah světa akce). Kdybych měl tuhle složitou definici převést do řeči člověka, který se v hermetické kabale moc nevyzná, tak MRP ovlivňuje spojnici mezi světem fyzickým a světem astrálním. A kdy je význam dáván hlavně na stranu „fyzickou“ neboli na zemskou sféru.

Z tohoto důvodu velice často vzniká nepochopení přiřazení elementů k jednotlivým rituálům. Elementy v pentagramových rituálech jsou řazeny dle tzv. pozemských větrů, které jsou například zmíněny v astrologické práci Tetrabiblos Claudia Ptolemaia. Jak MRP, tak ostatní rituály přímo manipulující se 4 živly pracují s jiným uspořádáním, než například hexagramové rituály (hexagramové rituály pracují s tzv. klasickým uspořádáním živlů). Z tohoto důvodu není vhodné, aby se například prováděli invokační formy pentagramového a hexagramového rituálu po sobě v krátkém čase, protože každý pracuje s jiným přiřazením živlů a v rituálním prostoru by to mohlo způsobit chaos (samozřejmě jiná situace je u stabilní oratoře, kde jsou základní astrální proudy a energie zabudovány „na pevno“).

 

Použití pentagramového rituálu

 

Jak již bylo řečeno, MRP sloužil jako imaginační cvičení a nácvik jednoduché ritualistiky. Na druhou stranu má i svoje praktické využití, které by se ale nemělo přeceňovat.

Zažehnávací formu je doporučeno používat při prvních třech až šesti měsících (začátku) magické praxe hlavně pro zaměření se na vnitřní očištění. Může být použita pro vyčištění místnosti od menšího astrálního nepořádku.

Zaklínací formu můžeme přirovnat k malé metličce. Na odstranění drobného nepořádku to stačí, ale na větší bordel musíme použit jiné nástroje. Když se necítíme komfortně například v hotelovém pokoji, vykonáme tam zažehnávací formu MRP. V principu po vykonání zaklínací formy MRP by měl následovat pocit čistoty jak v místnosti, tak v nás samotných.

Invokační formu používáme, pokud chceme v nás samých a v okolí navodit pocit posvátnosti, či naladění se na vyšší rovinu. Invokační formu je vhodné používat jako krátkou přípravu před duchovní prací, jako je například divinace, meditace, astrální cesta apod. Zvláště pokud se nenacházíme v magické oratoři.

V principu má MRP v obou formách následující funkce:

Očištění éterického a astrálního těla

Vytvoření rovnováhy elementů v astrálním těle a psychice

Vytvoření spojení s vyšším já a božským géniem

Vytváření stabilní ochrany praktikujícího tím, že jsou mu do astrálního a éterického těla umístněny symboly (pentagramy), které se automaticky aktivují.

Do astrálního těla jsou umístněny symboly, které umožňují jednodušší přístup do jiných světů (v anglické tradici je používán pojem inner realms jak pro astrální tak pro vnitřní světy)

Ukotvení a uzemnění praktikujícího (v angličtině Grounding).

 

Malý pentagramový rituál

 

1. Proveďte kabalistický kříž – dále jen KK (odkaz zde). Stojíte směrem na východ.

2. Otevřete oči. Pomocí imaginace a vůle přeneste světlo z korunní oblasti do oblasti srdce (pokud jste při KK pracovali i se světlem země nechte jí spojit v oblasti srdce se světlem z korunní oblasti). Ze srdečního centra světlo vyšlete do ruky až po konečky prstů.

3. Ukazováčkem (nebo ukazovákem a prostředníkem) nakreslete do vzduchu pentagram. Je modré elektrizující barvy a začíná v bodu: Měl by být nakreslen s co největší přesností, zároveň dostatečně svižně. Pentagram by také měl být dostatečně velký, tzv. pokud kreslíme zažehnávací formu, začínáme přibližně v oblasti levého bedra a pentagram směrujeme až nad hlavu. Po nakreslení by měl pentagram před námi viset ve vzduchu a zářit modrým elektrizujícím světlem.

4. S prstem se dotkněte středu pentagramu a intonujte (pro intonaci platí stejná pravidla jako při KK) boží jméno JHVH (Jód– Hé–Váu–Hé). Při intonování si představujte, jak síla vašeho hlasu nese zvuk božího jména až na konec vesmíru. Při zažehnávací formě intonace odnáší pryč z mikrokosmu všechny nevyrovnané energie a kvality živlu vzduchu (vnitřní kvality z tabulky – symbolika světových stran). Při invokační formě naopak přináší harmonické a vyrovnané kvality vzduchu.

5. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Jih (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Východem a Jihem vzniká stěna z bílého světla.

6. Opakujte postup pro nakreslení pentagramu z bodu 3.

7. Postup pro intonaci je podobný jako při bodu 4. Rozdíl je v intonaci. Intonuje boží jméno Adonai (Á-dón–áj) a při intonaci se pracuje s živlem ohně (viz tabulka).

8. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Sever (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Jihem a Západem vzniká stěna z bílého světla.

9. Opakujte postup pro nakreslení pentagramu z bodu 3.

10. Postup pro intonaci je podobný jako při bodu 4. Rozdíl je v intonaci, intonuje se boží jméno Adonai (É – hé – jé) a při intonaci se pracuje s živlem vody (viz tabulka).

11. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Sever (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Západem a Severem vzniká stěna z bílého světla.

12. Opakujte postup pro nakreslení pentagramu z bodu 3.

13. Postup pro intonaci je podobný jako při bodu 4. Rozdíl je v intonaci, intonuje se boží jméno Adonai (Á-Gá–Lá) a při intonaci se pracuje se živlem země (viz tabulka).

14. Se zvednutou rukou, jejíž pozice se nemění (vystřena s ukazujícím prstem), se otočte na Východ (pravá strana). Při otáčení zároveň vizualizujte, jak mezi Severem a Východem vzniká stěna z bílého světla.

Tímto jste vytvořili kolem sebe svůj osobní magický kruh sestávající z pentagramů a stěny bílého světla. Ruku již můžete spustit.

15. Pokud chcete, můžete mít při vizualizaci překřížené ruce na prsou. Tato pozitura však není nutností při vizualizaci a intonování jmen Archandělů.

Řekněte „Přede mnou“ a intonujte Rafael (Rá–fá–jél). Vizualizujte postavu archanděla Rafaela, který stojí před vámi. Jeho vysoká postava je oblečená v žlutě-fialovém rouchu. Má roztažená křídla, která pokrývají celou východní část. Vznáší se v oblacích a úsvitu světla. Za ním na obloze je vidět východ slunce. Přímo z něho cítíte očišťující (v případě invokační formy naplňující) jemný vánek živlu vzduchu.

16. Řekněte: „Za mnou“ a intonujte Gabriel (Gá–brí–él) Vizualizujte vysokou postavu archanděla Gabriela v modro-oranžovém rouchu s roztaženými křídli, které pokrývají celou západní část. Gabriel stojí nad jezerem a za ním je obrovský vodopád. Na obloze vidíte západ slunce. Přímo z něho cítíte očišťující\naplňující proud živlu vody směrem k nám.

17. Řekněte: „Po mé pravici“ a intonujte Michael (Mí-chá-él) Vizualizujte vysokou postavu archanděla Michaela. Oblečeného v jasně zářivém červeno-zelném rouchu s roztaženými křídli, které pokrývají celou jižní část. Je obklopen zlato-oranžovými plameny a na obloze můžeme vidět zářivé slunce jasného poledne. Přímo z něho cítíme očistný\naplňující plamen živlu ohně.

18. Řekněte: „Po mé levici“ a intonujte Uriel (Ú-rí-él) Vizualizujte vysokou postavu archanděla Uriela v rouchu barev citrónově-žluté, olivové, červeno-hnědé a černé. Jeho křídla jsou roztažená tak že zabírají celou severní část. Stojí v majestátním lesu a pod jeho nohama jsou dary země jako mnohé druhy ovoce, obilnin a zeleniny. Na obloze je jasná půlnoc s měsícem ve úplňku s mnoha zářícími hvězdami. Přímo z něho cítíme očistnou\naplňující stabilitu živlu země.

19. Řekněte: „Kolem mne plane pentagram.“ Vizualizujte, jak se pentagramy na všech světových stranách ještě jednou rozzáří svým jasným modrým elektrizujícím světlem.

20. Řekněte: „A nade mnou září šesticípá hvězda“ Vizualizujte jak ve vaší korunní oblasti září zlatý hexagram.

21. Opakujte Kabalistický kříž.

 

 

 


Použitá literatura:

 

By names and Images, Peregrin Wildoak, Skylight press 2012

Zasvěcení do praktické magie díl I., Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero.

The Middle Pillar Third Edition edited and annotated, Israel Regardie, Llewellyn publications 2015

Nick Farrell – Making Talismans 2nd edition, Mandrake Oxford 2014

Nick Farrell – Magical imagination the keys to magic Skylight Press 2013

Mark Stavish – Meditiation and rituals IHS Ritual guide series vol. 2 Institute for Hermetic studies


1
Diskuze k článku:

avatar
666
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
trackback

[…] Základní magická praxe – př. Kolo roku, božstva, MPR […]