Jak se bránit černé magii  3

outofdarknessNěkolik rad jak se bránit černé magii od moudrých otců, jejichž těla nabyla podstaty záře světla a to z přirozenosti jim vlastního srdce. Milý člověče, pamatuj, že dobré srdce je zkoušené a proto nikdy nemysli, že nejlepší obranou je útok. Nutkání opusť a modlitbou se domáhej objevení se vlastním křivostem charakteru, pravé to příčině, kvůli nimž ti sám Bůh seslal příležitost k napravení v podobě nepřátel. Věz, že zlí duchové i všelijaké bytosti obrácené proti člověku, jsou stále poslušny spravedlnosti Boží a nedělají, čeho by neměli, aniž by je za to pak nestihl následek hodný jejich činů. Proto první obranou proti černé magii je čistota vlastních činů, která vychází z čistoty srdce. Od takového člověka ustoupí každá temnota. Jeho se pak nemohou dotknout ani zlí duchové a nebo cokoli zlého mu ublížit, protože takový člověk je pro zlo neuchopitelný a nezbadatelný.

Ovšem lidské srdce, které stále vede boj o své místo na nebi i na zemi, je napadnutelné a propadá mnohým pokušením, proto zlo i černé kouzlo najde cestu, jak přitížit nebo ublížit. Zatěžká, až ho malověrný člověk sám přijme za své a nechá se jím pošpinit. Pro ty, kteří musí očistou dojít vlastní pravosti, jsou určeny následující rady, které by měli uspíšit proces nápravy a také pomoci při zvládání obtíží, které z velkého požehnání přišli do cesty.

Samu černou magii lze rozdělit na několik stupňů a podle toho zaujmout vhodný přístup, jak se bránit. První a nejběžnější způsob je zlá řeč, kterou je možné slyšet mezi lidmi stále. Očerňování jednotlivců, skupin, věcí nebo situací, je první stupeň. Pokud je proti tobě, člověče, vedena zlá řeč, věz, že je to dílo strachu nebo zoufalství. Ničeho z toho nepřijímej. První co musíš udělat, je najít na dotyčném, který se o tobě takto vyjadřuje, dobrou věc nebo vlastnost a tu svojí vlastní řečí zvýraznit a to před těmi, kdo ti o tom podali zprávu. A dále tuto dobrou řeč šířit i ve společnosti, která zlou řeč slyšela. Dotyčný člověk byl tebou dotčen. Buď přímo tvým činem, nebo tvým charakterem. Ukaž mu, že nejsi nepřítel. A zlá řeč ustane. Dobrým se musí stát před tvým srdcem, nikoli jen před sluchem ostatních. Dvojakost by pouze posílila zlo, které proti tvé osobě vzniklo. Pokud však takového člověka vidíš jako soka a chceš ho porazit. Buď ujištěn, že tvé srdce zahořkne, protože pomsta není spravedlnost. Tvá řeč a činy, ať jsou vždy dobré a velkorysé. Osobní spravedlnost není spravedlností Boží a ty kráčíš po jeho cestě.

Druhý stupeň černé magie, který je stále ještě běžný mezi lidmi, ale už nikoli tak častý, protože po svém strůjci vyžaduje sílu a také oběť, je prokletí a kletba. Též řečené černé kouzlo, kterým působí člověk na člověka. Věz, že příčiny černého kouzla povstaly z bolesti těla nebo duše a dotyčný volá po odplatě i za cenu vlastního zatracení. Nesmiřitelnost a vlastní pýcha dožene takového člověka k prokletí jedince, skupiny, situace, symbolu, předmětu, věci, oblasti, země nebo i světa. Pokud jsi terčem černého kouzla, musíš nejprve poznat, zda je teprve před tvým prahem nebo ti už proniklo do srdce a sžírá tě. Černé kouzlo je zkažený dar od stínu člověka stínu člověka. A věz, že kdyby byl tvůj stín proměněný světlem, neměl by jak dar přijmout. Člověku spravedlivému by se přijmutím zlý dar proměnil a k jeho potřebě uzpůsobil.

Ovšem je-li tvůj stín pod závojem temnot, pamatuj, že dar jiného stínu nemusíš přijmout. Podobně jako zlá řeč i černé kouzlo musí být nejprve přijato a projít až k tobě, aby zapůsobilo. Tvůj stín, má-li vhodné vlastnosti, bude chtít dar od jiného stínu přijmout. Odvrženému je odvržené dobré. A stín si bude myslet, že si dar spravedlivě zaslouží. A zde je tvá první možnost k odvrácení černého kouzla. Modli se tedy k Bohu a mluv se svým stínem, aby ti tvá vlastní odvrácená tvář prozradila, čím si zasloužíš prokletí. A modli se dál, aby přišel k tobě anděl a pomohl ti obrátit se opět ke světlu, napravil ses a nemusel si pojmout černé kouzlo za své.

Situace, kterou ti spravedlnost Boží dává, může být správným pochopením, které je tak vždy milosrdenstvím, dostatečnou nápravou, než aby došlo na nejhorší.

Pokud tě tvůj vlastní stín neposlechne, a když jsi již svojí nevědomostí černé kouzlo přijal, je cesta nápravy zcela jiná. Prokletí či kletba je dar, který tvůj stín použije proti tobě, pod závojem temnot již do tebe vstoupil a nyní tě bude sžírat. Modlit se o milosrdenství a pochopení situace, v které jsi se ty, člověče, stal terčem prokletí, je stále žádoucí. Můžeš učinit i krok k člověku, který proti tobě černé kouzlo učinil. Bývá to možným řešením. Pamatuj, že nejsi sám těžký temnotou a v prokletí bývá vztah strůjce i příjemce černého kouzla pevnější, než se na první pohled zdá. Inu svázáni černým kouzlem. A také si buď jist, že tvůj stín ví, jak se prokletí zbavit, protože ho bez ostychu přijal. Když však zjistíš, kdo tě proklel a proč to udělal, můžeš najít řešení snáze. Ovšem pamatuj, že na prvním místě je tento dar už tvým a je tedy přednější vědět, proč ty ve svém stínu, pod závojem temnot, si sám sebe zhodnotil, jako vhodného k prokletí. To je nejjistější způsob, jak černé kouzlo přemoci. S prokletím pod kůží, musíš buď udobřit strůjce, aby kouzlo odvolal a odpustil ti, a nebo zjistit, proč jsi sám prokletí hoden. Obojí je příležitostí k vlastní nápravě a vzpomenutí na své vlastní vady a přečiny. Cesta očištění může být rychlá milosrdenstvím a pochopením nebo dlouhá skrze trest, ale vede tě k dokonalosti srdce a zpátky k zákonům Boha.

Pokud nevíš, kdo na tebe prokletí nebo kletbu seslal a nebylo možné jít prvním způsobem a druhý je obtížný z vícero důvodů, věz, že černá kouzla netrvají věčně. Jejich sestrojení zahrnuje velmi často slovo dokud, protože jsou voláním z bolesti a příkoří, které bylo jejich strůjcům způsobené. A nelze-li udobřit strůjce a nelze hned přijít na to, jak a proč bylo prokletí zaslouženo a přijato. A sžíravost a těžkosti temnot způsobené kletbou jsou k nevydržení. Musíš udělat na sebe kouzlo dobré. To buď neutichajícími dotazy dostaneš při modlitbě od Boha a jeho andělů, a nebo bude-li tvá duše příliš zahlušená a řeči nebes neporozumíš, jednej dle návodu a nejlepšího svědomí: Vem svůj nejoblíbenější předmět a vlož ho do krabičky. Na dno napiš své přání, že chceš, aby od tebe odešla všechna temnota a všechno tvé utrpení bylo utišeno a bolesti zmírněny a na víko nakresli svaté symboly a jména. Tuto malou krabičku pak zakopej na svatém místě, které má velkou sílu a také svatého ducha, kterého do přírody usadil sám Bůh. Nejprve musíš tohoto ducha i jeho sílu požádat ve jménu Božím, aby skrze tvůj nejoblíbenější předmět, kterého ses vzdal, odňal všechnu temnotu a tišil všechny neduhy, které k tobě budou přicházet působením zlého kouzla. Dobré kouzlo, které takto použiješ na sebe, spočívá v tom, že země přijme tvé těžkosti a sama příroda je v nitru stráví. Musíš je však zemi dát. A když se ti přitíží, myslet na ono místo a jeho svatého ducha i na tu krabičku s předmětem, a přát si, aby země přijala těžkost, která na tebe padá a zlo, které tě obklopuje. A stále se nepřestávej modlit k Bohu. Pros, aby ti zjevil, jak jsi ke zlu přišel a jak ty, člověče, můžeš ve zdraví odejít.

Třetí stupeň černé magie je působení zlých duchů a bytostí člověku nepřejících. Pokud jsi na sebe zlé duchy upozornil, nebo je snad dokonce vyzval, aby za tebou přišli, věz, že tě buď zatratí a stráví nebo prověří tvůj charakter k větší slávě Boha. Pamatuj, že není přátelství mezi člověkem a zlým duchem, pouze společný záměr a společné zatemnění. Proto se vyhni jejich pomoci, ať je jakákoli. Přijmeš-li ji, dovede tě pod jejich nadvládu. Vezmou ti tvoji sílu, otráví ti duši a budeš jim nakonec sloužit. To vše budeš muset po své smrti očistit a odčinit. Nechť je tedy tvé srdce ryzí. Když za tebou zlý duch přijde, ať už proto, že jsi ho zavolal svým činem a nebo proto, že chce zkoušet tvůj charakter, vždy se bude o tebe snažit, a to jakkoli. Proto si buď jist, že tvůj duch je vždy ten, kdo rozhoduje, zda máš vládu ty a nebo jiní.

Pokud ti zlý duch škodí, zjisti, co ho na tobě přitahuje a naprav to. Zlo se tě může dotknout pouze tam, kde mu to již patří. Každá forma se vznikem i zánikem proměňuje k nejvyšší dokonalosti, a tak i ty projdeš od zájmu zlých duchů k zájmu andělů. A proto nezůstávej ve zlu.

Poslední možnost černé magie, která je velmi ojedinělá, ale i tak se může stát, je, že zlého ducha poslal černokněžník, kterému ses znelíbil a nebo kterého někdo na tebe najal za mzdu. Opět dílo strachu, zoufalství nebo bolesti. Obou nebo jednoho. Věz, že hrozit a ovládat zlé duchy a bytosti, které jsou proti člověku, může jen člověk zraněný, poškozený a zatemnělý, jehož srdce ztratilo naději a víru v dobro a proklelo nebesa i Boha. Tak se totiž černokněžník otevřel cestám temnoty a své srdce připodobnil zlým duchům. Ti mu pak pomáhají dobrovolně ze své přirozenosti nebo z jeho vlastních obětí. Není takových mnoho, jen několik, proto je to nejkrajnější případ.

Jsi-li terčem černokněžníka, musíš se obrátit na pomoc k nebesům. Dobrá kouzla mohou pozbýt své účinnosti, protože síla jeho zla může převážit sílu dobra, kterou jsi schopen sám sobě zprostředkovat. A dobré prostředky mohou být v těchto případech omezené a na černé umění krátké. Proto jediným opravdovým štítem ti budiž Bůh. Ať ti pomáhá skrze tvého génia neb anděla strážného a tvá slova i skutky jsou pouze dobrá.

Tíži-li tě temnota, tvé srdce svírá ruka nenávisti a zlí duchové doráží tvrdě, škodí a pokoušejí se o tvojí duši, neváhej a pros o milosrdenství Boží a o nalezení řešení. Následující rady mohou zabrat, ale vždy pamatuj, že to Bůh ti seslal nepřátele a příkoří k tvé vlastní nápravě, abys objevil své pochybení a přečiny, a třeba i pokořen přijal jeho zákon, který ti bude hlavní obranou proti černé magii a zlým duchům. Neboť On jediný z tebe sundá všechna příkoří, spatří-li obrácení tvého srdce k jeho tváři.

Rady: chceš-li ochránit sebe, tak jednoduchým a veskrze prostým základem je nošení ochranného či svatého symbolu, popřípadě jiného svatého předmětu, který na tebe vztáhne svatou moc jemu přidělenou a od tebe tak zažene působení zla i duchů.

Dále si můžeš zhotovit speciální pás z bílé látky a na tento pás nakreslíš svaté symboly a jména a také vepíšeš modlitbu. Štětec ať je nový a po použití ho spal. Inkoust nebo olej ať je požehnán a po použití vylit. Pás si vždy po probuzení ovaž kolem těla lícem dovnitř a nos ho tak, aby ho nikdo neviděl.

Je dobré mít u sebe v malém sáčku nebo malé nádobce sůl, která bude od tebe odebírat neduhy a očišťovat tě.

Také účinné je natření se třezalkovým olejem. Ten můžeš vyrobit tak, že do nádoby natrháš čerstvé květy natrhané o svatojánské noci a zaliješ je stolním olejem, aby žádný květ nevyčníval. A necháš po tři týdny za oknem nebo jinde vstřebávat sílu slunce. Nakonec scedíš přes plátno a naliješ do lahve. Můžeš použít i třezalkovou mast, ale v oleji budeš mít jistotu.

Chceš-li ochránit svůj pokoj, kde žiješ a přebýváš, pak jednoduchým a veskrze prostým základem je celou místnost vysypat velkým množstvím soli a nechat působit po tři dny, aby očistila skutečně vše a cele. Čtvrtý den jí všechnu zameť a zakopej do země nebo spal v otevřeném ohni.

Dále dej do všech rohů místnosti otevřené nádobky se solí a nebo ji tam pouze nasyp.

A také můžeš zapálit kadidlo a nechat celou místnost prodchnout vonným kouřem.

Pokud nic z toho nezabírá, musíš přejít k metodám, které vyžadují více tvé vlastní činnosti a zájmu. Pro svoji ochranu, začni rozjímat nad zlým duchem a zkoumej jeho projevy, kterými tě sužuje, tak k němu najdeš andělský protějšek, který ho překonává a s milostí Boží ho povolej a požádej, aby zlého ducha upokojil a vyprovodil.

Budeš-li v tomto umění schopnější, můžeš hlubokým rozjímáním obdržet od Boha, pána všech jmen, pečeť zlého ducha spolu s jeho jménem a díky tomu ho můžeš zažehnat nebo nechat před sebe předstoupit a přikázat mu, aby ti již neškodil a nečinil příkoří a potom ho odeslat zpátky odkud přišel.

Avšak vždy zabírá hluboká modlitba, kterou bez přestání opakuješ, dokud nejsi zbaven svých těžkostí a očištěn od zlé moci.

Pokud v místnosti kde žiješ a přebýváš, stále převládá temnota a zlé působení, opatři vchod svatými symboly a modlitbami, společně s rohy místnosti a nebo i stěnami, pokud jsou dle světových stran. Všechny symboly i modlitby napiš požehnaným inkoustem nebo olejem a štětečkem, který pořídíš nově speciálně k tomuto účelu a žádnému jinému. Inkoust nebo olej potom vylij a štěteček spal v otevřeném ohni.

Pokud je ohrožen tvůj spánek, přestože v místnosti je klid a čisto, nakresli kolem svého lože kruh a vepiš do něj svaté symboly i jména a modlitbu, aby tvůj spánek byl nerušeným.

Když nebude zabírat ani to ani ono, můžeš v místnosti postavit malý oltář z kamenů, které pocházejí ze svatého místa, a na tomto malém oltáři zapálit kadidlo a spočinout v několika hodinové modlitbě, aby si místnost očistil od působení zla svojí modlitbou. U tohoto oltáře pros Boha a volej jeho pomocníky ve dne i v noci, dokud tě nevyslyší a zlé působení nepřestane.

Pokud se z jakéhokoli důvodu stalo to nejhorší a zlý duch vstoupil do tvého těla a pomalu ti zatemňuje vlastního ducha, už dále nebojuj. Nyní musíš usilovat o vlastní nápravu a spásu a on sám pak odpadne, jako se jadérko zbavuje skořápky. Jeho nátlakům odolávej hlubokou modlitbou a utužuj svůj dobrý záměr i snahu o nápravu a spásu. Pokud na tebe hovoří, neodpovídej mu a jeho rady nikdy neposlouchej. Vyženeš ho jedině vlastní duchovní silou, kterou musíš mnohonásobně zvýšit. Drž se vždy morálních zásad, věnuj se půstu a vystříhej se světských radovánek. Rozjímej nad svatými tématy a veškerou svojí činnost obětuj Bohu a pomoci ostatním, až v tobě nebude mít žádné zlo místa. Zlý duch před tebou pak uteče a světlo tvého srdce mu bude nepříjemné.

Pokud tě však zlý duch přesvědčil ke své zlovůli a ty, člověče, postupně ztrácíš nad sebou kontrolu a den za dnem sám sebe poznáváš méně a méně, odejdi od svých přátel, aby tak nedošli újmy skrze tvé působení zlým duchem. A pobývej často na svatých místech. Vzdal se světu co nejvíce můžeš a buď lhostejný vůči radostem i strastem. Pokud ti vládne ve tvých skutcích, nedávej mu žádnou příležitost, aby tě vetkal do zlého osudu a zdrž se činností, kterými tě ovládá. Stále skrze modlitbu a rozjímání hledej naději a cestu k Bohu. Čiň pokání a věz, že již na tomto světě nemáš jiného cíle a ten si stále pamatuj. Pokud tě žene ke zkáze těla, uchovej si svoji duši. Pokud tě žene ke zkáze duše, uchovej si svého ducha. Pokud tě žene ke zkáze ducha, zůstane ti už jenom tvůj Bůh. A to je tvá spása.


3
Diskuze k článku:

avatar
666
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
DregnPavelkarlos Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Dregn
Host
Dregn

myslím, že jsem prokletá. pomůžete mi? 733 330 154

Pavel
Host
Pavel

Jsou případy, kdy člověk schytá nějakou rodovou kletbu, pak má divný život už od dětství.V průběhu života se negativní problémy jen rozvíjí, setkává se občas či častěji se špatnými negativními lidmi, stává se terčem magických útoků, šikany a manipulace v oblasti sociální.Takovému člověku není umožneno vést normální život.Pokud takový člověk procitne a chce to řešit, tak řešení selhává, neboť mu není umožněno nabrat energii, není schopen se koncentrovat, není schopen meditovat, veškeré duchovní schopnosti má jakoby vypnuté.Když hledá pomoc u různých ezoteriků a psychotroniků, tak se na něj často vykašlou a nebo ho vůbec nepochopí.Duchovní korupce.

karlos
Host
karlos

prosim vas kdo napsal ten text? sedi to presne